УПРАВЛІННЯ АСОРТИМЕНТНОЮ ПОЛІТИКОЮ: ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ МЕТОДІВ

Євченко Ю.М.
студентка
Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова

Стаття присвячена аналізу та класифікації сучасних методів управління асортиментною політикою. Досліджено актуальність поняття управління асортиментною політикою на підприємстві. Сформовано критерії оцінки ефективності методів управління асортиментом з урахуванням управлінського аспекту. В результаті дослідження визначено найбільш сприятливі та оптимальні методи, що відповідають запитам сучасного ринку.
Ключові слова: управління, асортиментна політика, методи управління асортиментною політикою, управлінська оцінка ефективності, критерії ефективності.

Евченко Ю.Н. УПРАВЛЕНИЕ АССОРТИМЕНТНОЙ ПОЛИТИКОЙ: ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕТОДОВ
Статья посвящена анализу и классификации современных методов управления ассортиментной политикой. Исследована актуальность понятия управления ассортиментной политикой на предприятии. Сформированы критерии оценки эффективности методов управления ассортиментом с учетом управленческого аспекта. В результате исследования определены наиболее благоприятные и оптимальные методы, которые соответствуют запросам современного рынка.
Ключевые слова: управление, ассортиментная политика, методы управления ассортиментной политикой, управленческая оценка эффективности, критерии эффективности.

Yevchenko Y.M. ASSORTMENT MANAGEMENT: EVALUATION OF METHODS EFFICIENCY
The article is devoted to the analysis and classification of modern assortment management methods. Explored actuality of the assortment management concept for the enterprise. Formed criteria of effectiveness evaluation of methods based on administrative aspects. A result of research determined the most favorable and optimal methods of the current market.
Keywords: management, assortment, assortment management methods, administrative effectiveness evaluation, criteria of efficiency.

Завантажити статтю (pdf)