ОРГАНІЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

Дрибас М.В.
студентка
Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету

У статті досліджено сутність та необхідність процесу організації фінансово-економічної безпеки, принципи та завдання, характерні для організації системи фінансово-економічної безпеки підприємства. Запропоновано схему організації системи фінансово-економічної безпеки підприємства. Визначено складники системи фінансово-економічної безпеки підприємства, зокрема фінансову, інтелектуальну, кадрову, техніко-технологічну. Наведено критерії оцінки ефективності та надійності сформованої системи економічної безпеки.
Ключові слова: фінансово-економічна безпека, організація економічної безпеки, завдання та принципи забезпечення економічної безпеки, критерії забезпечення безпеки підприємства.

Дрибас М.В. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
В статье исследованы сущность и необходимость процесса организации финансово-экономической безопасности, принципы и задачи, характерные для организации системы финансово-экономической безопасности предприятия. Предложена схема организации системы финансово-экономической безопасности предприятия. Определены составляющие системы финансово-экономической безопасности предприятия, в частности финансовая, интеллектуальная, кадровая, технико-технологическая. Приведены критерии оценки эффективности и надежности сложившейся системы экономической безопасности.
Ключевые слова: финансово-экономическая безопасность, организация экономической безопасности, задачи и принципы обеспечения экономической безопасности, критерии обеспечения безопасности предприятия.

Drybas M.V. ORGANIZATIONAL ASPECTS OF FORMATION OF SYSTEM OF FINANCIAL AND ECONOMIC SECURITY OF COMPANIES
This article explores the nature and necessity of the organization of economic and financial security principles and objectives specific to the organization of the system of financial and economic security of the enterprise. The scheme of the organization of system of financial and economic security of the enterprise. Determined components of the financial-economic security of the enterprise, including financial, intellectual and human resources component, the technical and technological. Given the criteria for evaluating the effectiveness and reliability of the existing system of economic security.
Keywords: financial-economic security, the organization for economic security, objectives and principles of the economic security criteria of the security of the enterprise.

Завантажити статтю (pdf)