ІНФОРМАЦІЙНА ЕКОНОМІКА ЯК ПЛАТФОРМА МЕРЕЖИЗАЦІЇ

Данилович-Кропивницька М.Л.
кандидат економічних наук,
доцент кафедри теоретичної та прикладної економіки
Національного університету «Львівська політехніка»

У статті обґрунтовано перехід до нової організаційної та управлінської парадигми, заснованої на віртуалізації бізнес-процесів і концепції самоорганізації – мережизації. Функціонування підприємств у режимі мережі генерує нові конкурентні переваги, а стратегічне управління мережами дає змогу скоротити витрати і підвищити доходи, а також забезпечити швидкість реакції підприємства на зміну економічної кон'юнктури.
Ключові слова: мережі, мережизація, інформаційна економіка, індекс розвитку інформаційно-комунікаційних технологій, стратегія мережизації.

Данилович-Кропивницкая М.Л. ИНФОРМАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА КАК ПЛАТФОРМА СЕТЕЗАЦИИ
В статье обоснован переход к новой организационной и управленческой парадигме, основанной на виртуализации бизнес-процессов и концепции самоорганизации – сетизации. Функционирование предприятий в режиме сети генерирует новые конкурентные преимущества, а стратегическое управление сетями позволяет сократить расходы и повысить доходы, а также обеспечить скорость реакции предприятия на изменение экономической конъюнктуры.
Ключевые слова: сети, сетизация, информационная экономика, индекс развития информационно-коммуникационных технологий, стратегия сетизации.

Danylovych-Kropyvnytska M.L. INFORMATION ECONOMY AS A PLATFORM FOR NETWORKISATION
The article explains the transition to a new organisational and management paradigm that is based on virtualized business processes and a concept of self-organisation, i.e. networkisation. A company operating in a network mode generates new competitive advantages, since strategic management of networks provides for cost reduction and income increase, as well as ensures a company’s prompt responses to changes in the market.
Keywords: networks, information economy, ICT development index, networkisation strategy.

Завантажити статтю (pdf)