ЕВОЛЮЦІЯ ПОГЛЯДІВ НА УПРАВЛІННЯ ПОВЕДІНКОЮ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА

Гакова М.В
асистент кафедри маркетингу та менеджменту
Донецького національного університету економіки і торгівлі
імені Михайла Туган-Барановського

У статті досліджено розвиток готельно-ресторанного господарства з позиції еволюційного підходу. Позначено ключові події, що вплинули на формування сучасної теорії управління поведінкою персоналу. Розкрито сутність клієнтоорієнтованості персоналу. Обґрунтовано необхідність удосконалення роботи, орієнтованої на клієнта. Запропоновано модель управління клієнтоорієнтованою поведінкою персоналу.
Ключові слова: еволюція, готельно-ресторанне господарство, управління поведінкою, організаційна поведінка, клієнтоорієнтованість.

Гакова М.В. ЭВОЛЮЦИЯ ВЗГЛЯДОВ НА УПРАВЛЕНИЕ ПОВЕДЕНИЕМ ПЕРСОНАЛА ПРЕДПРИЯТИЙ ГОСТИНИЧНО-РЕСТОРАННОГО ХОЗЯЙСТВА
В статье исследовано развитие гостинично-ресторанного хозяйства с позиции эволюционного подхода. Обозначены ключевые события, оказавшие влияние на формирование современной теории управления поведением персонала. Раскрыта сущность клиентоориентированности персонала. Обоснована необходимость совершенствования работы, ориентированной на клиента. Предложена модель управления клиентоориентированным поведением персонала.
Ключевые слова: эволюция, гостинично-ресторанное хозяйство, управление поведением, организационное поведение, клиентоориентированность.

Gakova M.V. THE EVOLUTION OF VIEWS OF MANAGEMENT BY THE BEHAVIOR OF PERSONNEL OF THE ENTITIES OF HOTEL AND RESTAURANT BUSINESS
The article examines the development of hotel and restaurant management from the perspective of an evolutionary approach. Identifies the key events that influenced the formation of the modern theory of behavior management personnel. As a result of the conducted researches it is proved that the customer-oriented approach introduction is the urgent necessity for the modern successful existence, as clients are the main value of any company.
Keywords: evolution, hotel and restaurant business, behavior management, organizational behavior, client-orientation.

Завантажити статтю (pdf)