ПІДПРИЄМНИЦЬКИЙ РИЗИК В УПРАВЛІННІ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА

Вишневська О.А.
кандидат сільськогосподарських наук,
доцент кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності
Київського кооперативного інституту бізнесу і права

Статтю присвячено актуальним питанням впливу різних факторів та функцій підприємницького ризику на конкурентоспроможність підприємства в умовах кризи. Здійснено оцінку ймовірності виникнення підприємницьких ризиків і серйозність їх наслідків. Проаналізовано можливі методи управління підприємницькими ризиками для утримання та підвищення рівня конкурентоспроможності підприємства.
Ключові слова: підприємницький ризик, конкурентоспроможність підприємства, фактори, функції, оцінка.

Вишневская О.А. ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЙ РИСК В УПРАВЛЕНИИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЯ
Статья посвящена актуальным вопросам влияния различных факторов и функций предпринимательского риска на конкурентоспособность предприятия в условиях кризиса. Осуществлена оценка вероятности возникновения предпринимательских рисков и серьезность их последствий. Проанализированы возможные методы управления предпринимательскими рисками для удержания и повышения уровня конкурентоспособности предприятия.
Ключевые слова: предпринимательский риск, конкурентоспособность предприятие, факторы, функции, оценка.

Vishnevskaya О.A. ENTERPRISE RISK MANAGEMENT IN ENTERPRISE COMPETITIVENESS
The article is devoted to topical issues of the impact of various factors and features of entrepreneurial risk on the company's competitiveness in the crisis. The estimation of the likelihood of business risks and the seriousness of their consequences. The possible methods for the management of business risks to retain and enhance enterprise competitiveness.
Keywords: entrepreneurial risk, competitive enterprise, factors, functions, evaluation.

Завантажити статтю (pdf)