ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ КАПІТАЛІЗАЦІЇ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА
В КОНТЕКСТІ ЙОГО ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ

Буханець В.В.
кандидат економічних наук,
доцент кафедри економіки, організації та управління підприємствами
ДВНЗ «Криворізький національний університет»
Шахно А.Ю.
кандидат економічних наук,
доцент кафедри економіки, організації та управління підприємствами
ДВНЗ «Криворізький національний університет»

Статтю присвячено актуальним питанням оцінювання рівня капіталізації промислового підприємства. Виділено проблему аналізу та діагностики трудового потенціалу як одного з компонентів капіталізації підприємства. Вивчено головні методики оцінювання капіталізації підприємства: балансову, ринкову, розрахункову, статичну та динамічну. Запропоновано аналізувати трудовий потенціал, що є складовою частиною фундаментальної капіталізації, за допомогою спеціальних економіко-математичних методів виявлення рідкісних подій.
Ключові слова: вартість, капітал, капіталізація, трудовий потенціал, ризик.

Буханец В.В., Шахно А.Ю. ОЦЕНКА УРОВНЯ КАПИТАЛИЗАЦИИ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ В КОНТЕКСТЕ ЕГО ТРУДОВОГО ПОТЕНЦИАЛА
Статья посвящена актуальным вопросам оценки уровня капитализации промышленного предприятия. Выделена проблема анализа и диагностики трудового потенциала как одного из компонентов капитализации предприятия. Изучены основные методики оценки капитализации предприятия: балансовую, рыночную, расчетную, статическую и динамическую. Предложено анализировать трудовой потенциал, являющийся составной частью фундаментальной капитализации, с помощью специальных экономико-математических методов выявления редких событий.
Ключевые слова: стоимость, капитал, капитализация, трудовой потенциал, риск.

Bukhanets V.V., Shakhno А.Yu. EVALUATION LEVEL OF CAPITALIZATION INDUSTRIAL COMPANIES IN THE CONTEXT OF ITS LABOR POTENTIAL
The article is devoted to topical issues of assessing the level of capitalization of the industrial enterprise. It highlights the problem analysis and diagnosis of labor potential as a component of the company's capitalization. We studied the basic methodology for assessing the enterprise's capitalization: the balance, the market, the design, static and dynamic. It is proposed to analyze the labor potential, which is a fundamental part of the capitalization, with the help of special economic and mathematical methods for detection of rare events.
Keywords: cost, capital, capitalization, labor potential, risk.

Завантажити статтю (pdf)