ТЕХНОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ СТРУКТУРНОЮ ПОЛІТИКОЮ ПІДПРИЄМСТВ
В УКРАЇНІ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ

Бєлова А.І.
доктор економічних наук, доцент,
Інститут інноваційної освіти
Київського національного університету будівництва і архітектури
Кочедикова А.Є.
аспірант
Київського національного університету будівництва і архітектури

Об’єктивним слід визнати, що конкурентні переваги будь-якої природи значною мірою залежать від стану підприємства, його інновативності та інвестиційності. Цілеспрямовані інноваційно-інвестиційні процеси промислового сектору економіки країни часто супроводжується різномасштабними деструктивними змінами, викликаними як зовнішніми, так і внутрішніми факторами, тому ефективне управління структурною політикою підприємств забезпечить підприємству стратегію діяльності та конкурентні переваги.
Ключові слова: конкурентоспроможність, стратегія, інноваційність, ефективність, промисловий сектор, будівельна галузь, конкурентні переваги, стратегія.

Белова А.И., Кочедыкова А.Е. ТЕХНОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ СТРУКТУРНОЙ ПОЛИТИКОЙ ПРЕДПРИЯТИЙ В УКРАИНЕ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
Объективным следует признать, что конкурентные преимущества любой природы в значительной степени зависят от состояния предприятия, его инновативности и инвестиционности. Целенаправленные инновационно-инвестиционные процессы промышленного сектора экономики страны часто сопровождаются разномасштабными деструктивными изменениями, вызванными как внешними, так и внутренними факторами, поэтому эффективное управление структурной политикой предприятий обеспечит предприятию стратегию деятельности и конкурентные преимущества.
Ключевые слова: конкурентоспособность, стратегия, инновационность, эффективность, промышленный сектор, строительная отрасль, конкурентные преимущества, стратегия.

Bielova A.I., Kochedykova A.E. TECHNOLOGY MANAGEMENT STRUCTURAL POLICIES OF ENTERPRISES IN UKRAINE AT THE PRESENT STAGE
The objective should recognize that any nature of competitive advantage largely depends on the state of the company, its innovativness and investicines. Purposeful innovation and investment processes in the industrial sector of the economy is often accompanied by multi-scale destructive changes caused by both external and internal factors, therefore effective management of the structural policies of the enterprises will ensure the company strategy, and competitive advantage.
Keywords: competitiveness, strategy, innovation, efficiency, industrial sector, construction industry, competitive advantage, strategy.

Завантажити статтю (pdf)