СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ПОКАЗНИКІВ НАДІЙНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Андрющенко І.Є.
кандидат економічних наук, доцент,
Запорізький національний технічний університет

У статті здійснено спробу проаналізувати надійність функціонування машинобудівних підприємств України. Узагальнено наявні визначення поняття надійності соціально-економічної системи. Доведено тісний взаємозв’язок показників фінансової стійкості та суті поняття надійності функціонування підприємства. Проаналізовано основні тенденції показників, що характеризують надійність функціонування машинобудівних підприємств України.
Ключові слова: надійність, функціонування, фінансова стійкість, машинобудівне підприємство, аналіз.

Андрющенко И.Е. СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
В статье предпринята попытка проанализировать надежность функционирования машиностроительных предприятий Украины. Обобщены существующие определения понятия надежности социально-экономической системы. Доказана тесная взаимосвязь показателей финансовой устойчивости и сути понятия надежности функционирования предприятия. Проанализированы основные тенденции показателей, характеризующих надежность функционирования машиностроительных предприятий Украины.
Ключевые слова: надежность, функционирование, финансовая стойкость, машиностроительное предприятие, анализ.

Andryushchenko I.E. MODERN TRENDS OF INDICATORS OF RELIABILITY OF MACHINE-BUILDING ENTERPRISES
The article attempts to analyze the reliability of the machine-building enterprises of Ukraine. Summarizes the existing definition of the reliability of the socio-economic system. We prove the close relationship of the financial stability and reliability of the essence of the concept of the enterprise. It analyzes the main trends in indicators characterizing the reliability of the machine-building enterprises of Ukraine.
Keywords: reliability, functioning, financial stability, building enterprise, analysis.

Завантажити статтю (pdf)