АНАЛІЗ СУБ’ЄКТІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

Азарова Т.В.
аспірант кафедри фінансово-економічної безпеки, обліку та аудиту
Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова

У статті проаналізовані категорії суб’єктів економічної безпеки, виявлені переваги та недоліки. Сформульовані рекомендації щодо побудови ефективної системи суб’єктів економічної безпеки підприємства. Обґрунтована першочергова роль персоналу підприємства як суб’єкта економічної безпеки для забезпечення фінансової безпеки підприємства.
Ключові слова: безпека, економічна безпека, суб’єкти забезпечення економічної безпеки, служба безпеки, персонал, вартісно-орієнтоване управління.

Азарова Т.В. АНАЛИЗ СУБЪЕКТОВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
В статье проанализированы категории субъектов экономической безопасности, выявлены преимущества и недостатки. Сформулированы рекомендации по построению эффективной системы субъектов экономической безопасности предприятия. Обоснована первоочередная роль персонала предприятия как субъекта экономической безопасности для обеспечения финансовой безопасности предприятия.
Ключевые слова: безопасность, экономическая безопасность, субъекты обеспечения экономической безопасности, служба безопасности, персонал, стоимостно-ориентированное управление.

Azarova T.V. ANALYSIS OF SUBJECTS ENSURING ECONOMIC SECURITY OF THE ENTERPRISE
In the article categories of subjects of the economic safety were analyzed, revealed the advantages and disadvantages. Recommendations for the construction of an effective system of enterprise economic security were suggested. Substantiates the primary role of the staff as the subject of the economic safety to ensure the financial security of the enterprise.
Keywords: security, economic security, economic security agents, security service, staff, value-based management.

Завантажити статтю (pdf)