ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА ІНФРАСТРУКТУРНОГО РОЗВИТКУ ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД

Яровий В.Д.
кандидат економічних наук,
старший науковий співробітник відділу економіки і політики аграрних перетворень
ДУ «Інститут економіки та прогнозування Національної академії наук України»

Проаналізовано розподіл інфраструктурної субвенції об’єднаним територіальним громадам у 2016 році згідно з Постановою КМУ від 16 березня 2016 року «Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад». Обґрунтовано необхідність вдосконалення існуючого принципу розподілу субвенцій і запропоновано нову формулу для їх визначення в наступних бюджетних періодах з урахуванням просторових та поселенських особливостей конкретних об’єднаних територіальних громад.
Ключові слова: інфраструктурна субвенція, розвиток інфраструктури, об’єднані територіальні громади.

Яровый В.Д. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА ИНФРАСТРУКТУРНОГО РАЗВИТИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ГРОМАД
Проанализировано распределение инфраструктурной субвенции объединенных территориальным громадам в 2016 году согласно с Постановлением КМУ от 16 марта 2016 года «Некоторые вопросы выделения субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на формирование инфраструктуры объединенных территориальных громад». Обоснована необходимость совершенствования существующего принципа распределения субвенций и предложено новую формулу для их определения в следующие бюджетные периоды с учетом пространственных и поселенческих особенностей конкретных объединенных территориальных громад.
Ключевые слова: инфраструктурная субвенция, развитие инфраструктуры, объединенные территориальные громады.

Yarovyi V.D. STATE SUPPORT FOR INFRASTRUCTURAL DEVELOPMENT IN JOINED TERRITORIAL COMMUNITIES
It is examined how the state infrastructural subvention is distributed between joined territorial communities in 2016 according to the Ukrainian Cabinet of Ministers Decision «Some aspects of allocating subvention from state budget to local budgets for construction of infrastructure in joined territorial communities” adopted on 16 March 2016. It is argued the need to improve the existing approach for distribution of subvention. Based on local spatial and settlement characteristics of joined territorial communities, a new formula is proposed to allocate the subvention in next budget periods.
Keywords: infrastructural subvention, infrastructural development, joined territorial communities.

Завантажити статтю (pdf)