СУЧАСНІ АСПЕКТИ ПРОГНОЗУВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Стоянець Н.В.
кандидат економічних наук,
доцент кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності та євроінтеграції
Сумського національного аграрного університету

У статті розкриті актуальні питання щодо запровадження системи прогнозування соціально-економічного розвитку регіональної та національної економіки. Акцентовано увагу на необхідності здійснення прогнозної діяльності при розробці та прийнятті програмних документів з питань соціально-економічного розвитку регіонів України. Проведено аналіз Програм розвитку декількох регіонів України і на їх прикладі обґрунтовано необхідність запровадження всебічної системи прогнозування при становленні кластерної моделі соціально-економічного розвитку.
Ключові слова: прогнозування, соціально-економічний розвиток, регіональна економіка, національна економіка, ринкова економічна система, програми розвитку, кластер, кластеризація економіки, регіональні кластери.

Стоянец Н.В. СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ
В статье раскрыты актуальные вопросы внедрения системы прогнозирования социально-экономического развития региональной и национальной экономики. Акцентировано внимание на необходимости осуществления прогнозной деятельности при разработке и принятии программных документов по вопросам социально-экономического развития регионов Украины. Проведен анализ Программ развития нескольких регионов Украины и на их примере обоснована необходимость внедрения всесторонней системы прогнозирования при становлении кластерной модели социально-экономического развития.
Ключевые слова: прогнозирование, социально-экономическое развитие, региональная экономика, национальная экономика, рыночная экономическая система, программы развития, кластер, кластеризация экономики, региональные кластеры.

Stoyanets N.V. MODERN ASPECTS OF PREDICTION OF SOCIAL AND ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE NATIONAL ECONOMY
The article deals with topical issues of implementation of the system of forecasting of socio-economic development of the regional and national economy. The attention to the need for forecasting activities in the development and adoption of policy documents on socio-economic development of regions of Ukraine. The analysis of the program of development of several regions of Ukraine and their example of the necessity of the introduction of a comprehensive forecasting system for the formation of the cluster model of socio-economic development.
Keywords: forecasting, social and economic development, regional economy, the national economy, the market economic system, development programs, cluster, clustering of economy, regional clusters.

Завантажити статтю (pdf)