АНАЛІЗ ОСОБЛИВОСТЕЙ ТА РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОГО РИНКУ УКРАЇНИ

Січка І.І.
кандидат економічних наук,
cтарший викладач кафедри туристичної інфраструктури та сервісу
Факультету туризму та міжнародних комунікацій
Ужгородського національного університету

У статті проаналізовано стан розвитку туристичного ринку в Україні. Вплив туристичного сектору на економіку країни та державу загалом. Проблеми та перспективи розвитку туристичного ринку в Україні. Аналіз кількості туристів в Україні за останні роки. Стан туристичної галузі України. Проаналізовано дані Державної служби статистики та Всесвітньої організації туризму, щодо кількості туристів (іноземних та внутрішніх туристів), значення туристів з України в європейській туристичній сфері. Роль туристичної сфери України як однієї з найперспективніших.
Ключові слова: туризм, ринок туристичних послуг, туристичний продукт, економіка, країна.

Сичка И.И. АНАЛИЗ ОСОБЕННОСТЕЙ И РАЗВИТИЯ ТУРИСТИЧЕСКОГО РЫНКА УКРАИНЫ
В статье проанализированы состояние развития туристического рынка в Украине. Влияние туристического сектора на экономику страны и государство в целом. Проблемы и перспективы развития туристического рынка в Украине. Анализ количества туристов в Украине за последние годы. Состояние туристической отрасли Украины. Проанализированы данные Государственной службы статистики и Всемирной организации туризма, по количеству туристов (иностранных и внутренних туристов), значение туристов из Украины в европейской туристической сфере. Роль туристической сферы Украины как одной из самых перспективных.
Ключевые слова: туризм, рынок туристических услуг, туристический продукт, экономика, страна.

Sichka I.I. ANALYSIS OF FEATURES AND THE DEVELOPMENT OF TOURISM MARKET IN UKRAINE
The article analyzes the state of the tourism market in Ukraine. The impact of the tourism sector on the economy and the state in general. The problems and prospects of the tourism market in Ukraine are analyzed. The number of tourists in Ukraine in recent years is researched. The state of tourism industry in Ukraine. Data of State Statistics Service and the World Tourism Organization on the number of tourists (foreign and domestic tourists) and the importance of tourists from Ukraine in the European tourism sector are analyzed.
The role of the tourism industry of Ukraine as one of the most promising.
Keywords: tourism, tourism market, tourism product, the economy, the country.

Завантажити статтю (pdf)