ОРГАНИ САМООРГАНІЗАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ НА СЕЛІ ЯК ДІЄВИЙ ІНСТРУМЕНТ МІСЦЕВОГО РОЗВИТКУ

Самойленко Т.Г.
аспірант кафедри економіки
Сумського національного аграрного університету

Процес самоорганізації населення в Україні визначається як новий напрямок розвитку територіальних громад, яке здійснюється із залученням новітніх технологій, методик і зарубіжного досвіду, сприяючи поліпшенню рівня соціально-економічного розвитку регіону та надання населенню базових соціальних послуг.
Ключові слова: самоорганізація населення, соціально-економічний розвиток, територіальні громади, взаємодія населення, сільські території.

Самойленко Т.Г. ОРГАНЫ САМООРГАНИЗАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ КАК ДЕЙСТВЕННЫЙ ИНСТРУМЕНТ МЕСТНОГО РАЗВИТИЯ
Процесс самоорганизации населения на Украине определяется как новое направление развития территориальных общин которое осуществляется с привлечением новейших технологий, методик и зарубежного опыта, содействуя повышению уровня социально-экономического развития региона и предоставление населению базовых социальных услуг.
Ключевые слова: самоорганизация населения, социально-экономическое развитие, территориальные общины, взаимодействие населения, сельские территории.

Samoilenko T.G. POPULATION SELF-GOVERNMENT UNITS IN RURAL AREAS AS THE LOCAL DEVELOPMENT INSTRUMENT
The self-organization process of the population in Ukraine is defined as a new direction of the territorial communities development, which involves attraction of the latest technologies, techniques and foreign experience.
Keywords: self-organization of the population, social and economic development, territorial communities, interaction of the population, rural areas.

Завантажити статтю (pdf)