ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ З ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЧНОГО АЛЬЯНСУ ЯК ІНСТРУМЕНТА ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВОДОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

Попова О.Ю.
доктор економічних наук, професор,
завідувач кафедри міжнародної економіки і маркетингу
ДВНЗ «Донецький національний технічний університет», м. Покровськ
Томашевська О.Ю.
кандидат економічних наук, доцент кафедри економічної теорії,
державного управління та адміністрування
ДВНЗ «Донецький національний технічний університет», м. Покровськ
Попова С.О.
студентка
Національного університету водного господарства та природокористування


Метою представленого дослідження є обґрунтування об’єднання промислових підприємств в стратегічний альянс для прийняття збалансованих управлінських рішень щодо підвищення ефективності водозабезпечення. Виявлено ряд нагальних проблем промислових підприємств, однією з яких є підвищення ефективності водозабезпечення суб’єктів господарювання. Обґрунтовано об’єднання підприємств в стратегічний альянс для підвищення ефективності водозабезпечення на засадах сировинного, енергетичного, географічного (близькість джерела води) та екологічного принципів розміщення суб’єктів господарювання. Охарактеризовано недоліки та переваги даного об’єднання. Представлено блок-схему прийняття управлінських рішень для підвищення ефективності водозабезпечення промислових підприємств та виокремлено основні етапи. Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що розроблена блок-схема прийняття управлінських рішень може бути використана суб’єктами господарювання, які об’єднані в єдиний технологічний ланцюг або стратегічний альянс для підвищення ефективності водозабезпечення, що сприятиме зниженню навантаження на навколишнє середовище, зменшенню собівартості продукції та підвищенню фінансового результату.
Ключові слова: промислове підприємство, водозабезпечення, ресурс, стратегічний альянс, управлінські рішення, ефективність.

Попова О.Ю., Томашевская Е.Ю., Попова С.А. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ ПО ФОРМИРОВАНИЮ СТРАТЕГИЧЕСКОГО АЛЬЯНСА КАК ИНСТРУМЕНТА ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВОДООБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Целью представленного исследования является обоснование объединения промышленных предприятий в стратегический альянс для принятия сбалансированных управленческих решений по повышению эффективности водообеспечения. Выявлено ряд текущих проблем промышленных предприятий, одной из которых является повышение эффективности водообеспечения субъектов хозяйствования. Обосновано объединение предприятий в стратегический альянс для повышения эффективности водообеспечения на основе сырьевого, энергетического, географического (близость источника воды) и экологического принципов размещения субъектов хозяйствования. Охарактеризованы недостатки и преимущества данного объединения. Представлено блок-схему принятия управленческих решений для повышения эффективности водообеспечения промышленных предприятий и выделены основные этапы. Практическое значение полученных результатов заключается в том, что разработанная блок-схема принятия управленческих решений может быть использована субъектами хозяйствования, которые объединены в единую технологическую цепь или стратегический альянс для повышения эффективности водообеспечения, что будет способствовать снижению нагрузки на окружающую среду, уменьшению себестоимости продукции и повышению финансового результата.
Ключевые слова: промышленное предприятие, водообеспечение, ресурс, стратегический альянс, управленческие решения, эффективность.

Popova O.Yu., Tomashevska O.Yu., Popova S.О. DECISION-MAKING IN THE FORMATION OF STRATEGIC ALLIANCE AS A TOOL TO IMPROVE THE EFFICIENCY OF WATER SUPPLY AT THE INDUSTRIAL ENTERPRISES
The aim of the present research is to validate the association of industrial enterprises in the strategic alliance for the adoption of balanced management decisions to improve the efficiency of water supply. A number of urgent problems of industrial enterprises, one of which is to improve the efficiency of water management entities are identified. Business combinations in a strategic alliance to improve the efficiency of water supply on the basis of raw materials, energy, geography (proximity to water sources) and ecological principles of placing entities justified. The feasibility of a strategic alliance to improve the efficiency of water supply on the basis of raw materials, energy, geography (proximity to water sources) and ecological principles is justified. The advantages and disadvantages of this association are revealed. A block diagram of decision-making to improve the efficiency of water supply of industrial enterprises is developed and the main stages are formed. The practical significance of the research is that the developed block diagram of decision-making can be used by industrial enterprises, which are combined into a single technological chain or a strategic alliance to increase the efficiency of water supply. It will allow to reduce the pressure on the environment, the production costs and to increase the financial performances.
Keywords: industrial enterprise, water supply, resource, strategic alliance, management decision, efficiency.

Завантажити статтю (pdf)