ОСВІТНІ ПРОГРАМИ ДЕРЖАВНОЇ ІНФОРМАЦІЙНО-КОНСАЛТИНГОВОЇ СЛУЖБИ ЯК ОСНОВА МЕХАНІЗМУ ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ: ДОСВІД США ДЛЯ УКРАЇНИ

Недбалюк О.П.
кандидат економічних наук,
доцент кафедри економіки та міжнародних відносин
Вінницького торговельно-економічного інституту
Київського національного торговельно-економічного університету

Стаття присвячена актуальним питанням визначення змісту системи впровадження інновацій в системі загальнонаціонального механізму інноваційного розвитку. Проаналізовано зарубіжний досвід формування та виконання освітніх програм як інституційної системи впровадження інновацій на прикладі США. Визначено можливості застосування даного досвіду в умовах України. Окреслено перспективні напрямки наукового опрацювання та практичної імплементації ефективної системи впровадження інновацій в практиці управління розвитком національної економіки України.
Ключові слова: інновація, механізм, система, програма, розвиток, наука, освіта інноваційна політика.

Недбалюк А.П. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-КОНСАЛТИНГОВОЙ СЛУЖБЫ КАК ОСНОВА МЕХАНИЗМА ВНЕДРЕНИЯ ИННОВАЦИЙ В НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКЕ: ОПЫТ США ДЛЯ УКРАИНЫ
Статья посвящена актуальным вопросам определения структуры и содержания системы внедрения инноваций в системе общенационального механизма инновационного развития. Проанализирован зарубежный опыт формирования и выполнения образовательных программ как институциональной системы внедрения инноваций на примере США. Определены возможности применения данного опыта в условиях Украины. Определены перспективные направления научного обоснования и практической имплементации эффективной системы внедрения инноваций в практику управления развитием национальной экономики Украины.
Ключевые слова: инновация, механизм, система, программа, развитие, наука, образование, инновационная политика.

Nedbalyuk О.P. EDUCATIONAL PROGRAMS OF PUBLIC INFORMATION AND CONSULTING SERVICE SUCH A BASE FOR IMPLEMENTATION OF MECHANISM OF INNOVATION IN THE NATIONAL ECONOMY: THE USA EXPERIENCE FOR UKRAINE
The article is devoted to actual issues of determining the content of the innovation system in the implementation of a national system of innovation development mechanism. The foreign experience of formation and implementation of educational programs as an institutional system for implementation of innovations on the example of the USA is analyzed. Are identified the possibilities for application of this experience in Ukrainian conditions. Perspective directions of scientific justification and the practical implementation of an effective system of innovation development in the practice of public management development of national economy of Ukraine are grounded.
Keywords: innovation, mechanism, system, program, development, science, education, innovative policy.

Завантажити статтю (pdf)