ІННОВАЦІЙНИЙ АСПЕКТ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ: АНАЛІТИЧНА ОЦІНКА

Мініна О.В.
кандидат економічних наук,
доцент кафедри теоретичної та прикладної економіки
Чернігівського національного технологічного університету
Шадура-Никипорець Н.Т.
кандидат економічних наук,
доцент кафедри теоретичної та прикладної економіки
Чернігівського національного технологічного університету

Інноваційний вектор розвитку харчової промисловості України сьогодні виступає об’єктивною передумовою її ефективного функціонування та забезпечення продовольчої безпеки країни. Тому особливої актуальності набувають дослідження поточного стану та існуючих тенденцій інноваційного оновлення харчових підприємств в сучасних трансформаційних умовах з урахуванням їх відсталого матеріально-технічного стану та підвищення вимог до якості, безпеки та екологічності готової продукції і технологій в умовах посилення глобалізації та інтеграції.
Ключові слова: інновація, інноваційна діяльність, технологічна інновація, продуктова інновація, інноваційна продукція, харчова промисловість.

Минина О.В., Шадура-Никипорец Н.Т ИННОВАЦИОННЫЙ АСПЕКТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ УКРАИНЫ: АНАЛИТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА
Инновационный вектор развития пищевой промышленности Украины сегодня выступает объективной предпосылкой ее эффективного функционирования и обеспечения продовольственной безопасности страны. Поэтому особую актуальность приобретают исследования текущего состояния и существующих тенденций инновационного обновления пищевых предприятий в современных трансформационных условиях с учетом их отсталого материально-технического состояния и повышение требований к качеству, безопасности и экологичности производимой продукции и технологий в условиях усиления глобализации и интеграции.
Ключевые слова: инновация, инновационная деятельность, технологическая инновация, продуктовая инновация, инновационная продукция, пищевая промышленность.

Minina O.V., Shadura-Nykyporets N.T. INNOVATIVE ASPECT OF FOOD ENTERPRISES OF UKRAINE: ANALYTICAL ASSESSMENT
Innovative vector of Ukraine's food industry today stands as objective conditions for its effective functioning and ensuring food security. Therefore, more actual become the research of current stateand innovation of current trends in modern food business transformation conditions with regard to their backward logistic situation and increasing requirements for quality, safety and environmental technologies and finished products in terms of increasing globalization and integration.
Keywords: innovation, innovation, technological innovation, product innovation, product innovation, food industry.

Завантажити статтю (pdf)