РОЛЬ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ НАКОПИЧЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ СИНТЕЗОВАНОГО КАПІТАЛУ РЕГІОНУ

Колупаєва І.В.
кандидат економічних наук, доцент,
завідувач кафедри фінансів, обліку і аудиту
Харківського торговельно-економічного інституту
Київського національного торговельно-економічного університету

У статті уточнено сутність регуляторної політики. Запропоновано ключові атрибути синтезованого капіталу. Визначено роль синтезованого капіталу в розвитку регіону. Розглянуто роль регуляторної політики в забезпеченні накопичення та використання синтезованого капіталу, а також надані відповідні пропозиції.
Ключові слова: синтезований капітал, економічний розвиток, регуляторна політика, атрибути, знання.

Колупаева И.В. РОЛЬ РЕГУЛЯТОРНОЙ ПОЛИТИКИ В ОБЕСПЕЧЕНИИ НАКОПЛЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СИНТЕЗИРОВАННОГО КАПИТАЛА РЕГИОНА
В статье уточнена сущность регуляторной политики. Предложены ключевые атрибуты синтезированного капитала. Определена роль синтезированного капитала в развитии региона. Рассмотрена роль регуляторной политики в обеспечении накопления и использования синтезированного капитала, а также предоставлены соответствующие предложения.
Ключевые слова: синтезированный капитал, экономическое развитие, регуляторная политика, атрибуты, знания.

Kolupaieva I.V. THE ROLE OF REGULATORY POLICY FOR THE PURPOSE OF ENSURING ACCUMULATION AND USING OF SYNTHESIZED CAPITAL OF REGION
The article clarified the essence of the regulatory policy. The key attributes of the synthesized capital are proposed. The specific role of the synthesized capital in the development of the region is determined. The role of regulatory policy in ensuring the accumulation and utilization of synthesized capital is considered and proposals are presented.
Keywords: synthesized capital, economic development, regulatory policy, attribute, knowledge.

Завантажити статтю (pdf)