ПРОБЛЕМИ РЕГУЛЮВАННЯ ІНФЛЯЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В УКРАЇНІ

Батракова Т.І.
кандидат економічних наук,
доцент кафедри фінансів та кредиту
Запорізького національного університету
Рогаченко О.С.
студентка
Запорізького національного університету

У статті на підставі системного та історичного аналізу основних чинників розвитку інфляційних процесів виявлено і теоретично обґрунтовано основні закономірності впливу цієї форми державного регулювання економіки, проаналізовано особливості антиінфляційного регулювання в економіці України. Розглянуто теорії інфляції різних економічних шкіл, проведено паралелі з Україною.
Ключові слова: інфляція, причини інфляції, наслідки інфляції, антиінфляційна стратегія.

Батракова Т.И., Рогаченко Е.С. ПРОБЛЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ИНФЛЯЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В УКРАИНЕ
В статье на основании системного и исторического анализа основных факторов развития инфляционных процессов выявлены и теоретически обоснованы основные закономерности влияния этой формы государственного регулирования экономики, проанализированы особенности антиинфляционного регулирования в экономике Украины. Рассмотрены теории инфляции в различных экономических школах и проведены параллели с Украиной.
Ключевые слова: инфляция, причины инфляции, последствия инфляции, антиинфляционная стратегия.

Batrakova T.I., Rogachenko О.S. PROBLEMS OF REGULATION OF INFLATION PROCESSES IN UKRAINE
Article is that on the basis of systematic and historical analysis of major factors of development of inflationary processes, to identify and theoretically substantiate the basic regularities of the influence of this form of state regulation of economy, to analyze the main features of anti - inflationary regulation in economy of Ukraine. To consider the theory of inflation in various economic schools who for who against and draw Parallels with Ukraine.
Keywords: Inflation, causes of inflation, consequences of inflation, anti-inflation strategy.

Завантажити статтю (pdf)