КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ
В УМОВАХ ІНТЕГРАЦІЇ ДО ЄС

Дорофєєва Х.М.
кандидат економічних наук,
старший викладач кафедри міжнародної економіки та туризму
Донецького національного університету економіки і торгівлі
імені Михайла Туган-Барановського

У статті розглянуто стан та загальні тенденції функціонування транспортної інфраструктури України. Окрему увагу приділено рівню конкурентоспроможності транспортної інфраструктури країни, виявленню проблем та напрямів її підвищення в контексті інтеграції до єдиного транспортного простору Європейського Союзу.
Ключові слова: транспортна інфраструктура, конкурентоспроможність, Глобальний індекс конкурентоспроможності, конкурентна перевага, конкурентоспроможність транспортної інфраструктури.

Дорофеева К.М. КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ УКРАИНЫ В УСЛОВИЯХ ИНТЕГРАЦИИ В ЕС
В статье рассмотрены состояние и общие тенденции функционирования транспортной инфраструктуры Украины. Особое внимание уделено уровню конкурентоспособности транспортной инфраструктуры страны, выявлению проблем и направлений ее повышения в контексте интеграции в единое транспортное пространство Европейского Союза.
Ключевые слова: транспортная инфраструктура, конкурентоспособность, Глобальный индекс конкурентоспособности, конкурентное преимущество, конкурентоспособность транспортной инфраструктуры.

Dorofieieva K.M. COMPETITIVENESS OF UKRAINE'S TRANSPORT INFRASTRUCTURE IN TERMS OF EU INTEGRATION
The article discusses the condition and functioning of the common trends of transprot infrastructure of Ukraine. Particular attention is paid to the level of competitiveness of the country's transport infrastructure, identifying of problems and directions of its improvement in the context of integration into the European Union common transport space.
Keywords: transport infrastructure, competitiveness, the Global Competitiveness Index, a competitive advantage, the competitiveness of the transport infrastructure.

Завантажити статтю (pdf)