СВІТОВИЙ РИНОК ЧОРНИХ МЕТАЛІВ: ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ДЛЯ УКРАЇНИ

Довгань Д.А.
аспірант кафедри міжнародної торгівлі
Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана

У статті розглянуто динаміку розвитку світового ринку чорних металів. Проаналізовано динаміку виробництва, внутрішнього споживання та експорту металургійної продукції в розрізі п’яти країн – лідерів світового ринку чорних металів та України за 2009–2015 рр. Розглянуто можливі перспективи для металургійної галузі з урахуванням світових перспектив її розвитку.
Ключові слова: сталь, експорт, світовий ринок чорних металів, конкурентоспроможність.

Довгань Д.А. МИРОВОЙ РЫНОК ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ: ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ ДЛЯ УКРАИНЫ
В статье рассмотрена динамика развития мирового рынка черных металлов. Проанализирована динамика производства, внутреннего потребления и экспорта металлургической продукции в разрезе пяти стран – лидеров мирового рынка черных металлов и Украины за 2009–2015 гг. Рассмотрены возможные перспективы для металлургической отрасли с учетом мировых перспектив ее развития.
Ключевые слова: сталь, экспорт, мировой рынок черных металлов, конкурентоспособность.

Dovhan D.A. THE WORLD FERROUS METALS MARKET: TRENDS AND PROSPECTS FOR UKRAINE
In the article, the author considers the dynamics of the world ferrous metals market. The author has analyzed the production dynamics, domestic consumption and export of steel products in terms of 5 world's leading steel countries and Ukraine during 2009-2015. The author considers possible prospects for the steel industry based on development trends of the steel industry in the world.
Keywords: steel, world ferrous metals market, assortment, market segment, competitiveness.

Завантажити статтю (pdf)