УКРАЇНА В СТРУКТУРІ СИСТЕМИ МІЖНАРОДНОЇ ТРУДОВОЇ МІГРАЦІЇ

Горбачова І.В.
кандидат економічних наук, доцент,
Житомирський національний агроекологічний університет

У статті розкрито сутність та економічну природу системи міжнародної трудової міграції як компоненти світової економіки. Визначено основні вектори трудоміграційних процесів у світі, та на цій основі запропоновано пріоритети регулювання цих процесів в Україні. Обґрунтовано методологічні засади трансформації міжнародної міграційної політики в контексті впливу на національну економіку України.
Ключові слова: система, міжнародна трудова міграція, трудовий потенціал, робоча сила, міжнародний ринок праці, міграційна політика, робочі місця.

Горбачева И.В. УКРАИНА В СТРУКТУРЕ СИСТЕМЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ ТРУДОВОЙ МИГРАЦИИ
В статье раскрыты сущность и экономическая природа системы международной трудовой миграции как компоненты мировой экономики. Определены основные векторы трудомиграционных процессов в мире, и на этой основе предложены приоритеты регулирования этих процессов в Украине. Обоснованы методологические основы трансформации международной миграционной политики в контексте влияния на национальную экономику Украины.
Ключевые слова: система, международная трудовая миграция, трудовой потенциал, рабочая сила, международный рынок труда, миграционная политика, рабочие места.

Gorbachova I.V. UKRAINE IN THE STRUCTURE OF THE INTERNATIONAL LABOUR MIGRATION
The essence and the economic nature of the international labor migration as a component of the world economy. The main vectors trudomihratsiynyh processes in the world and this proposed priorities based regulation of these processes in Ukraine. In the article the methodological basis of the transformation of international migration policy in the context of the impact on the national economy of Ukraine.
Keywords: system, international labor migration, labor potential, labor, international labor market, migration policy jobs.

Завантажити статтю (pdf)