ІНФРАСТРУКТУРА ЯК ЧИННИК РОЗВИТКУ ТА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ КРАЇН
В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Бочарова Ю.Г.
кандидат економічних наук, доцент,
доцент кафедри міжнародної економіки та туризму
Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

У статті проведено аналіз, визначено стан та особливості сучасного етапу розвитку глобальної інфраструктури. Запропоновано авторський підхід до розуміння сутності інфраструктури та інфраструктурної системи, визначено специфічні особливості останньої. Визначено основні напрями та механізми впливу інфраструктури на параметри та особливості соціально-економічного розвитку країн, забезпечення їх конкурентоспроможності. Визначено роль та значення інфраструктури для забезпечення економічного розвитку та зростання, спроможності ефективно конкурувати на геоекономічній та геополітичній арені залежно від актуального рівня розвитку країни.
Ключові слова: інфраструктура, фактор, розвиток, конкурентоспромож-ність, глобалізація.

Бочарова Ю.Г. ИНФРАСТРУКТУРА КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ СТРАН В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
В статье проведен анализ, определены состояние и особенности современного этапа развития глобальной инфраструктуры. Предложен авторский подход к пониманию сущности инфраструктуры и инфраструктурной системы, определены специфические особенности последней. Раскрыты основные направления и механизмы влияния инфраструктуры на параметры и особенности социально-экономического развития стран, обеспечение их конкурентоспособности. Определены роль и значение инфраструктуры для обеспечения экономического развития и роста, способности эффективно конкурировать на геоэкономической и геополитической арене в зависимости от актуального уровня развития страны.
Ключевые слова: инфраструктура, фактор, развитие, конкурентоспособ-ность, глобализация.

Bocharova Yu.H. INFRASTRUCTURE AS THE FACTOR OF DEVELOPMENT AND COMPETITIVENESS UNDER GLOBALIZATION CONDITIONS
Conditions and features of the present stage of the global infrastructure development were analysed and determined in the article. The author's approach to the understanding of the infrastructure’s nature and infrastructure system’s one were proposed, the specific features of the infrastructure system were defined. Basic directions and mechanisms of the infrastructure’s influence on the socio-economic development, competitiveness of countries were defined. The degree and significance of infrastructure for economic development and growth, ability to compete effectively in the geo-economic and geopolitical arena depending on the current level of development of the country were defined.
Keywords: infrastructure, factor, development, competitiveness, globalization.

Завантажити статтю (pdf)