ПРІОРИТЕТНІСТЬ АЛЬТЕРНАТИВНИХ ПІДХОДІВ ЩОДО РОЗВИТКУ АВТОМОБІЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ

Ачкасова С.А.
кандидат економічних наук,
доцент кафедри управління фінансовими послугами
Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця

Федорук М.Е.
студентка
фінансового факультету
Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця

У статті досліджено сучасний стан розвитку автомобільної інфраструктури. Розглянуто об’єкти автомобільної інфраструктури. Запропоновано альтернативи розвитку автомобільної інфраструктури. З’ясовано, що найкращою альтернативою розвитку є створення кластера автомобільної інфраструктури, визначено його основних учасників.
Ключові слова: автомобільний транспорт, автомобільна інфраструктура, кластер.

Ачкасова С.А., Федорук М.Э. ПРИОРИТЕТНОСТЬ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ПОДХОДОВ ПО РАЗВИТИЮ АВТОМОБИЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
В статье исследовано современное состояние развития автомобильной инфраструктуры. Рассмотрены объекты автомобильной инфраструктуры. Предложены альтернативы развития автомобильной инфраструктуры. Выяснено, что наилучшей альтернативой развития является создание кластера автомобильной инфраструктуры, определены его основные участники.
Ключевые слова: автомобильный транспорт, автомобильная инфраструктура, кластер.

Achkasova S.A., Fedoruk M.E. PRIORITY ALTERNATIVE APPROACHES TO DEVELOPMENT THE AUTOMOTIVE INFRASTRUCTURE
The article studies the modern condition of development of road infrastructure. The automotive infrastructure objects are considered. The alternatives of the development of automotive infrastructure are proposed. Founded, that the best alternative to development is the creation of a cluster of automotive infrastructure, identifies its main participants.
Keywords: automotive transport, automotive infrastructure, cluster.

Завантажити статтю (pdf)