МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ІМПУЛЬСІВ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ

Кононова І.В.
кандидат економічних наук, доцент,
ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»

Стаття присвячена вивченню методологічних основ виявлення імпульсів розвитку соціально-економічних систем. Встановлено, що соціально-економічні системи перебувають під постійним впливом чинників мінливого середовища. Досліджено сутність понять «чинник» та «імпульс». Обґрунтовано застосування об’єктно-параметричного підходу до розгляду поняття «імпульс». Розглянуто порядок ідентифікації імпульсів розвитку соціально-економічних систем.
Ключові слова: соціально-економічна система, чинник, фактор, імпульс, розвиток, моніторинг.

Кононова И.В. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИДЕНТИФИКАЦИИ ИМПУЛЬСОВ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ
Статья посвящена изучению методологических основ выявления импульсов развития социально-экономических систем. Установлено, что социально-экономические системы находятся под постоянным воздействием факторов меняющейся среды. Исследована сущность понятий «фактор» и «импульс». Обосновано применение объектно-параметрического подхода к рассмотрению понятия «импульс». Рассмотрен порядок идентификации импульсов развития социально-экономических систем.
Ключевые слова: социально-экономическая система, фактор, импульс, развитие, мониторинг.

Kononova I.V. METHODOLOGICAL BASIS OF IDENTIFICATION IMPETUS TO THE DEVELOPMENT SOCIO-ECONOMIC SYSTEM
This article is devoted to the study of methodological foundations detect impulses of development of socio-economic systems. It was established that the socio-economic systems are under constant exposure to changing environmental factors. The essence of the concepts of “factor” and “impulse” is defined. The application of object-parametric approach to the concept of "impulse" was substantiated. The procedure of identification impulses of development of socio-economic systems was considered.
Keywords: socio-economic system, factor, impulse, development, monitoring.

Завантажити статтю (pdf)