ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОПТИМАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ПРИ ЕФЕКТИВНІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ОБЛІКУ РЕЗУЛЬТАТІВ ІНВЕНТАРИЗАЦІЙ АКТИВІВ ТА ЗОБОВ’ЯЗАНЬ

Фурса В.П.
старший викладач кафедри економіки, фінансів, обліку і аудиту
Черкаської філії ПВНЗ «Європейський університет»

У статті обґрунтовано необхідність проведення інвентаризації наприкінці року кожним підприємством, для того щоб отримати реальну інформацію про стан своїх активів і зобов’язань. Добірка нормативних та аналітичних матеріалів, дає можливість визначити основні моменти проведення річної інвентаризації статей балансу, відобразити її результати в бухгалтерському та податковому обліку, оформити завершальні операції, проаналізувати у яких випадках при відображенні результатів інвентаризації слід нарахувати податкові зобов’язання з ПДВ; як з’ясувати причини недостач, надлишків та пересортиці, тому що від цього залежатиме їх облік і визначення вартості. Запропоновано рекомендації щодо проведення інвентаризацій специфічних статей балансу.
Ключові слова: інвентаризація, активи, зобов’язання, нормативна база, недостача, надлишки, пересортиця, бухгалтерський облік, оцінка, податки, фінансова звітність.

Фурса В.П. ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОПТИМАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ ПРИ ЭФФЕКТИВНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ И УЧЕТА РЕЗУЛЬТАТОВ ИНВЕНТАРИЗАЦИЙ АКТИВОВ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
В статье обоснована необходимость проведения инвентаризации в конце года каждым предприятием, для того чтобы получить реальную информацию о состоянии своих активов и обязательств. Подборка нормативных и аналитических материалов, дает возможность определить основные моменты проведения годовой инвентаризации статей баланса, отразить ее результаты в бухгалтерском и налоговом учете, оформить заключительные операции, проанализировать в каких случаях при отражении результатов инвентаризации следует начислить налоговые обязательства по НДС; как выяснить причины недостач, излишков и пересортицы, потому что от этого будет зависеть их учет и определение стоимости. Предложены рекомендации по проведению инвентаризаций специфических статей баланса.
Ключевые слова: инвентаризация, активы, обязательства, нормативная база, недостача, излишки, пересортица, бухгалтерский учет, оценка, налоги, финансовая отчетность.

Fursa V.P. OPTIMAL ACTIVITY OF THE ENTERPRISE WITH EFFECTIVE MANAGEMENT AND ACCOUNTING OF RESULTS OF INVENTORY OF ASSETS AND LIABILITIES
In the article the necessity of inventory at the end of the year each enterprise, in order to obtain real information about the status of their assets and liabilities. The selection of regulatory and analytical materials, provides an opportunity to determine the main points of the annual inventory in the balance sheet, to reflect its results in accounting and tax accounting, to issue final operations to perform in what cases upon reflection of the results of the inventory should assess tax liability on VAT; how to find out the causes of shortages, surpluses and regrading, because this will depend on their accounting and costing. Proposed guidelines for conducting inventories specific items of the balance sheet.
Keywords: inventory, assets, liabilities, regulatory framework, shortage, surplus, re-grading, accounting, valuation, taxes, financial statements.

Завантажити статтю (pdf)