ОСОБЛИВОСТІ ФІНАНСОВОГО ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ ЗА БАНКІВСЬКИМИ КРЕДИТАМИ

Фатенок-Ткачук А.О.
кандидат економічних наук,
доцент кафедри обліку і аудиту
Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки
Музика Ю.С.
студентка факультету економіки і управління
Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки

Стаття присвячена актуальним питанням особливостей фінансового обліку розрахунків за банківськими кредитами на підприємствах. Проаналізовано та систематизовано основні ознаки, які визначають сутність банківського кредиту. Досліджено особливості банківських кредитів в іноземній валюті. Визначено особливості відображення у фінансовому обліку операцій, які пов’язані з банківськими кредитами, а саме операції з відсотками.
Ключові слова: кредит, банківський кредит, відсотки, кредитні відносини, зобов’язання.

Фатенок-Ткачук А.А., Музыка Ю.С. ОСОБЕННОСТИ ФИНАНСОВОГО УЧЕТА РАСЧЕТОВ ПО БАНКОВСКИМ КРЕДИТАМ
Статья посвящена актуальным вопросам особенностей финансового учета расчетов по банковским кредитам на предприятиях. Проанализированы и систематизированы основные признаки, которые определяют сущность банковского кредита. Исследованы особенности банковских кредитов в иностранной валюте. Определены особенности отражения в финансовом учете операций, связанных с банковскими кредитами, а именно операции с процентами.
Ключевые слова: кредит, банковский кредит, проценты, кредитные отношения, обязательства.

Phatenok-Tkachuk A.O., Muzyka Yu.S. FEATURES OF ACCOUNTING OF BANK LOAN PAYMENTS
This article is devoted to current issues of features of bank loans payments accounting on enterprises. The main features that define the essence of a bank loan were analyzed and systematized. The features of bank loans in foreign currency has been explored. The features, reflected in the financial accounting transactions related to bank loans, such as real interest has been determined.
Keywords: credit, bank’s credit, interest, credit relationships, commitment.

Завантажити статтю (pdf)