ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ ПРАЦІ ТА ЇЇ ОПЛАТИ

Овсюк Н.В.
кандидат педагогічних наук,
доцент кафедри обліку і оподаткування
Вінницького торговельно-економічного інституту
Київського національного торговельно-економічного університету
Вільман І.Ю.
студентка
Вінницького торговельно-економічного інституту
Київського національного торговельно-економічного університету

У статті розглянуто законодавчу-нормативно базу, яка регулює облік оплати праці на підприємствах України. Проаналізовано основні аспекти облікової політики підприємства в частині оплати праці. Визначено системи та форми оплати праці. Розглянуто особливості сучасних систем оплати праці та розкрито основні аспекти організації оплати праці в зарубіжних країнах.
Ключові слова: оплата праці, заробітна плата, форми оплати праці, системи оплати праці, організація обліку оплати праці.

Овсюк Н.В., Вильман И.Ю. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕТА ТРУДА И ЕГО ОПЛАТЫ
В статье рассмотрено нормативно-правовая база, регулирующая учет оплаты труда на предприятиях Украины. Проанализированы основные аспекты учетной политики предприятия в части оплаты труда. Определены системы и формы оплаты труда. Рассмотрены особенности современных систем оплаты труда и раскрыты основные аспекты организации оплаты труда в зарубежных странах.
Ключевые слова: оплата труда, заработная плата, формы оплаты труда, системы оплаты труда, организация учета оплаты труда.

Ovsyuk N.V., Vilman I.Yu. FEATURES OF WAGE ACCOUNTING ORGANIZATIN AND IT’S PAYMENT SYSTEM
The article deals with the legal and regulatory framework that governs the accounting of wages in the Ukraine. The basic aspects of accounting policy in terms of remuneration. The definition of systems and forms of remuneration. The features of modern systems of remuneration and revealed key aspects of remuneration in foreign countries.
Keywords: payment of labor, wages, forms of wages, systems of remuneration, organization of accounting of wages.

Завантажити статтю (pdf)