ПРОЗОРІСТЬ БЮДЖЕТУ ТА УЧАСТЬ ГРОМАДСЬКОСТІ У БЮДЖЕТНОМУ ПРОЦЕСІ

Дем’янюк А.В.
кандидат економічних наук,
доцент кафедри фінансів імені С.І. Юрія
Тернопільського національного економічного університету

У статті досліджено теоретичні засади забезпечення прозорості бюджету та участі громадськості у бюджетному процесі. Здійснено аналіз сучасної практики із врахуванням міжнародних критеріїв щодо бюджетної прозорості в Україні, залучення громадськості до бюджетного процесу. Визначено проблеми та перспективи процесів демократизації публічних фінансів з метою підвищення прозорості бюджету.
Ключові слова: бюджетний процес, прозорість бюджету, Індекс відкритості бюджету, участь громадськості у бюджетному процесі, партиципаторний бюджет (бюджет участі).

Демьянюк А.В. ПРОЗРАЧНОСТЬ БЮДЖЕТА И УЧАСТИЕ ОБЩЕСТВЕННОСТИ В БЮДЖЕТНОМ ПРОЦЕССЕ
В статье исследованы теоретические основы обеспечения прозрачности бюджета и участия общественности в бюджетном процессе. Осуществлен анализ современной практики с учетом международных критериев относительно бюджетной прозрачности в Украине, привлечения общественности к бюджетному процессу. Определены проблемы и перспективы процессов демократизации общественных финансов с целью повышения прозрачности бюджета.
Ключевые слова: бюджетный процесс, прозрачность бюджета, Индекс открытости бюджета, участие общественности в бюджетном процессе, партиципаторний бюджет (бюджет участия).

Demianiuk A.V. BUDGET TRANSPARENCY AND PUBLIC PARTICIPATION IN THE BUDGET PROCESS
The theoretical basis for ensuring budget transparency and public participation in the budget process are investigated in the article. Modern practices in accordance with international criteria, budget transparency in Ukraine, public involvement in the budget process were analyzed. The problems and prospects of democratization of public finances in order to improve budget transparency were suggested.
Keywords: budget process, budget transparency, Open Budget Index, public participation in the budget process, participatory budget.

Завантажити статтю (pdf)