ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ СТРАХУВАННЯ РИЗИКІВ ФІНАНСОВОГО ЛІЗИНГУ В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ

Гаврилюк В.М.
кандидат економічних наук,
Подільський державний аграрно-технічний університет

У статті проаналізовано ризики, що мають вплив на реалізацію операцій фінансового лізингу. Обґрунтовано необхідність страхування цих ризиків. Означено особливості здійснення страхування, враховуючи інтереси лізингодавача і лізингоодержувача. Визначено основні варіанти посилення ролі страхування в сільському господарстві, причини гальмування його розвитку А також запропоновано комплексні заходи на рівні сільськогосподарських підприємств, страхових компаній і держави.
Ключові слова: лізинг, фінансовий лізинг, лізингодавець, лізингоодержувач, страховик, страхувальник.

Гаврилюк В.Н. ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ СТРАХОВАНИЯ РИСКОВ ФИНАНСОВОГО ЛИЗИНГА В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ
В статье проанализированы риски, влияющие на реализацию операций финансового лизинга. Обоснована необходимость осуществления страхования данных рисков. Отмечено особенности осуществления страхования, учитывая интересы лизингодателя и лизингополучателя. Определены основные варианты усиления роли страхования в сельском хозяйстве, причины торможения его развития, а также предложено комплексные меры на уровне сельскохозяйственных предприятий, страховых компаний и государства.
Ключевые слова: лизинг, финансовый лизинг, лизингодатель, лизингополучатель, страховщик, страхователь.

Havryliuk V.N. FEATURES OF INSURANCE RISKS OF FINANCIAL LEASING IN AGRICULTURE
The article analyzes the risks that have an impact on the implementation of financial leasing transactions and the necessity of insurance risks. Author determined the features of insurance, including lessor and lessee interests, the basic options for strengthening the role of insurance agriculture and causes that inhibition of its development. Also it was proposed comprehensive measures for agricultural enterprises, insurance companies and state.
Keywords: leasing, financial leasing, lessor, lessee, insurer, assurer.

Завантажити статтю (pdf)