ПРОБЛЕМНІ КРЕДИТИ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ПЛАТОСПРОМОЖНІСТЬ БАНКІВ В УКРАЇНІ

Олійник А.В.
старший викладач кафедри фінансів, банківської справи та страхування
Хмельницького національного університету
Воловнік І.В.
студентка факультету економіки та управління
Хмельницького національного університету

У статті розглядаються підходи до визначення сутності проблемних кредитів та основні чинники, які призводять до появи простроченої заборгованості в банках. Проаналізовано динаміку кредитів, резервів за активними операціями та частки простроченої заборгованості банків України протягом 2008-2016 років. Запропоновані шляхи подолання проблемної заборгованості вітчизняними банками.
Ключові слова: банк, платоспроможність, проблемний кредит, проблемна заборгованість, кредитний портфель, динаміка проблемних кредитів.

Олейник А.В., Воловник И.В. ПРОБЛЕМНЫЕ КРЕДИТЫ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТЬ БАНКОВ В УКРАИНЕ
В статье рассматривается сущность проблемных кредитов и основные факторы, которые приводят к появлению просроченной задолженности. Исследуется динамика кредитов и доля просроченной задолженности банков Украины в течение 2008-2016 годов. Анализируются доли резервов по активным операциям в кредитном портфеле банков Украины. Предложены пути преодоления проблемной задолженности украинских коммерческих банков.
Ключевые слова: банк, платежеспособность, проблемный кредит, проблемная задолженность, кредитный портфель, динамика проблемных кредитов.

Oliinyk A.V., Volovnyk I.V. BAD LOANS AND THEIR IMPACT ON THE SOLVENCY OF BANKS IN UKRAINE
The essentiality of problem loans and main causes that lead to overdued debt are observed in the article. We study the dynamics of loans and the share of overdue in Ukrainian banks during 2008-2016 years. The share of reserves on active operations are analyzed in the loan portfolio of banks in Ukraine. The ways of overcoming the problem of debt in Ukrainian commercial banks are suggested.
Keywords: bank solvency problem loans, bad debts, loan portfolio dynamics loans.

Завантажити статтю (pdf)