ОЦІНКА ІНСТИТУЦІЙНИХ ЧИННИКІВ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ РЕГІОНУ

Приходченко Т.А.
кандидат економічних наук, доцент,
докторант кафедри регіоналістики і туризму
Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана

Стаття присвячена дослідженню теоретико-методологічних засад оцінки інституційних чинників розвитку економіки регіону. Виявлено роль інституційних чинників у регіональному розвитку України. Уточнено склад і доповнено змістовну характеристику інституційних чинників розвитку економіки регіону, визначено нові критерії їх типології. Розроблено методичний підхід до оцінки інституційних чинників регіонального розвитку та запропоновано алгоритм оцінки їх стану і дії.
Ключові слова: інституційні чинники, регіон, регіональний розвиток, економіка регіону, регіональна політика.

Приходченко Т.А. ОЦЕНКА ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ ФАКТОРОВ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА
Статья посвящена исследованию теоретико-методологических основ оценки институциональных факторов развития экономики региона. Выявлена роль институциональных факторов в региональном развитии Украины. Уточнен состав и дополнена содержательная характеристика институциональных факторов развития экономики региона, определены новые критерии их типологии. Разработан методический подход к оценке институциональных факторов регионального развития и предложен алгоритм оценки их состояния и действия.
Ключевые слова: институциональные факторы, регион, региональное развитие, экономика региона, региональная политика.

Prykhodchenko T.A. ASSESSMENT OF INSTITUTIONAL FACTORS IN THE DEVELOPMENT OF REGIONAL ECONOMY
The article is devoted to theoretical and methodological foundations of assessment of institutional factors of economic development of the region. The role of institutional factors in regional development of Ukraine. The exact composition and supplemented with an essential characteristic of the institutional factors of economic development of the region, identified new criteria for their typology. The developed methodical approach to assessment of institutional factors of regional development and the algorithm to assess their condition and action.
Keywords: institutional factors, region, regional development, the region's economy, regional policy.

Завантажити статтю (pdf)