ЕФЕКТИВНІСТЬ РЕГІОНАЛЬНИХ ІННОВАЦІЙНИХ СИСТЕМ

Полякова Ю.В.
кандидат економічних наук,
доцент кафедри міжнародних економічних відносин
Львівського торговельно-економічного університету

Стаття присвячена дослідженню ефективності функціонування регіональних інноваційних систем в Україні. Розглянуто сутність та структуру регіональних інноваційних систем. Проведено оцінку рівнів інноваційної діяльності регіонів із застосуванням таксономічного аналізу. Зроблено висновки про низьку ефективність регіональних інноваційних систем та їх автономне функціонування у більшості регіонів України.
Ключові слова: регіональна інноваційна система, інноваційна діяльність, інноваційний розвиток, таксономічний показник, інноваційний рейтинг.

Полякова Ю.В. ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕГИОНАЛЬНЫХ ИННОВАЦИОННЫХ СИСТЕМ
Статья посвящена исследованию эффективности функционирования региональных инновационных систем в Украине. Рассмотрено сущность и структуру региональных инновационных систем. Проведено оценку уровней инновационной деятельности регионов с использованием таксономического анализа. Сделано выводы про низкую эффективность региональных инновационных систем и их автономное функционирование в большинстве регионов Украины.
Ключевые слова: региональная инновационная система, инновационная деятельность, инновационное развитие, таксономический показатель, инновационный рейтинг.

Poliakova J.V. EFFICIENCY OF REGIONAL INNOVATION SYSTEMS
The article investigates the efficiency of regional innovation systems in Ukraine. The essence and structure of regional innovation systems is considered. An estimation of levels of innovation activity in regions is exercised using taxonomic analysis. The paper concludes on low efficiency of regional innovation systems and their autonomous operation in most regions of Ukraine.
Keywords: regional innovation system, innovation activity, innovative development, taxonomy index, innovation rating.

Завантажити статтю (pdf)