ОЦІНКА РІВНЯ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВ МАШИНОБУДУВАННЯ

Чернишов В.В.
старший викладач кафедри фінансів
Харківського економічного університету імені Семена Кузнеця

У статті розглянуто сутність аналізу фінансового стану підприємств машинобудування. Проаналізовано основні проблеми у розвитку машинобудування. Обґрунтовано необхідність у рейтинговій оцінки підприємств машинобудування. За результатами проведеного рейтингу запропоновано основні напрями розвитку машинобудівних підприємств.
Ключові слова: галузь, машинобудування, підприємство, фінансовий стан, рейтинг, скоринг, клас.

Чернышев В.В. ОЦЕНКА УРОВНЯ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ МАШИНОСТРОЕНИЯ
В статье рассмотрена сущность анализа финансового состояния предприятий машиностроения. Проанализированы основные проблемы в развитии машиностроения. Обоснована необходимость в рейтинговой оценки предприятий машиностроения. По результатам проведенного рейтинга предложены основные направления развития машиностроительных предприятий.
Ключевые слова: отрасль, машиностроение, предприятие, финансовое состояние, рейтинг, скоринг, класс.

Chernyshev V.V. EVALUATION OF THE FINANCIAL STANDING OF ENGINEERING
In the article the essence of financial analysis engineering enterprises. The basic problem in the development of engineering. The necessity of rating grade engineering enterprises. The results of the rating proposed main directions of engineering companies.
Keywords: industry, engineering, business, financial condition, rating, scoring, class.

Завантажити статтю (pdf)