ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ

Худолій В.Ю.
доктор економічних наук, професор,
професор кафедри економіки та менеджменту
Міжнародного науково-технічного університету імені академіка Юрія Бугая
Пономаренко Т.В.
кандидат економічних наук,
доцент кафедри економіки та менеджменту
Міжнародного науково-технічного університету імені академіка Юрія Бугая
Кадол Л.В.
кандидат технічних наук,
доцент кафедри економіки, організації та управління підприємствами
ДВНЗ «Криворізького національного університету»

Стаття присвячена дослідженню питань фінансування інноваційної діяльності. Віддача науково-технічного потенціалу знаходиться в чіткій залежності з часткою валового внутрішнього продукту, котра спрямована на наукові дослідження. Збільшення цієї частки дозволяє не тільки підвищувати науково-технічний потенціал, але й посилювати значення наукових досліджень. Українська економіка демонструє досить низькі показники інноваційності та знаходиться на початковому етапі становлення інноваційної економіки, тому актуальним є використання позитивного досвіду інших країн.
Ключові слова: інноваційна політика, фінансування, елементи інноваційної політики, валовий внутрішній продукт, інноваційність.

Худолей В.Ю., Пономаренко Т.В., Кадол Л.В. ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИННОВАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ
Статья посвящена исследованию вопросов финансирования инновационной деятельности. Отдача научно-технического потенциала находится в четкой зависимости с долей валового внутреннего продукта, которая направлена на научные исследования. Увеличение этой доли позволяет не только повышать научно-технический потенциал, но и усиливать значение научных исследований. Украинская экономика демонстрирует достаточно низкие показатели инновационности и находится на начальном этапе становления инновационной экономики, поэтому актуальным является использование положительного опыта других стран.
Ключевые слова: инновационная политика, финансирование, элементы инновационной политики, валовой внутренний продукт, инновационность.

Khudoliy V.U., Ponomarenko T.V., Kadol L.V. PRINCIPLES OF STATE INNOVATIVE POLICY
The article investigates the financing of innovation. Scientific and technical potential returns are completely depending from the share of gross domestic product which is aimed at scientific researches. The increase in this share can not only improve the scientific and technical potential, but also enhance the value of research. Ukrainian economy shows low rates of innovation and is at an early stage of the innovation economy and that’s why actual is using of positive experience of other countries.
Keywords: innovation policy, financing, innovation policy items, gross domestic product, innovation.

Завантажити статтю (pdf)