МЕТОДИ ОЦІНКИ, ІНДИКАТОРИ ТА ОРІЄНТИРИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

Халімон Т.М.
кандидат економічних наук,
Державний університет телекомунікацій

В статті розглянуто теоретико-методологічні та практичні аспекти визначення орієнтирів та індикаторів конкурентоспроможності підприємств та методів її оцінки, здійснено моніторинг існуючих проблем, окреслено дискусійні питання та розроблено методичні підходи що враховують рівні клієнтоорієнтованості, цінності, компетентності та інноваційності підприємства.
Ключові слова: конкурентоспроможність, підприємства, методи оцінки, індикатори, орієнтири.

Халимон Т.Н. МЕТОДЫ ОЦЕНКИ, ИНДИКАТОРЫ И ОРИЕНТИРЫ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ
В статье рассмотрены теоретико-методологические и практические аспекты определения ориентиров и индикаторов конкурентоспособности предприятий и методов ее оценки, осуществлен мониторинг существующих проблем, определены дискуссионные вопросы и разработаны методические подходы учитывающие уровни клиентоориентированности, ценности, компетентности и инновационности предприятия.
Ключевые слова: конкурентоспособность, предприятия, методы оценки, индикаторы, ориентиры.

Khalimon T.N. THE EVALUATION METHODS, INDICATORS AND GUIDELINES OF COMPETITIVENESS IN THE ENTERPRISES
The article examined the theoretical and methodological and practical aspects of assessment methods, guidelines and indicators of the competitiveness of enterprises. It was made an analysis of the problems, identified debatable issues, and methodological approaches have been developed that take into account customers' request, values, competence and innovation of enterprise.
Keywords: competitiveness, enterprise, evaluation methods, indicators, guidelines.

Завантажити статтю (pdf)