ІНФОРМАЦІЯ ЯК РЕСУРС УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИМИ СИСТЕМАМИ

Седікова І.О.
кандидат економічних наук,
доцент кафедри менеджменту і логістики
Одеської національної академії харчових технологій

У статті на основі теоретичного узагальнення обґрунтовано методичні засади і розроблено практичні щодо значення інформаційного ресурсу в управління соціально-економічними системами. Проаналізовано та систематизовано зміст поняття управління. Наголошено, що підприємства в умовах ринку розглядають інформацію в якості цінного ресурсу.
Ключові слова: інформація, соціально-економічні системи, управління, об’єкт, суб’єкт управління, бази даних.

Седикова И.А. ИНФОРМАЦИЯ КАК РЕСУРС УПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ
В статье на основе теоретического обобщения обоснованы методические положения и разработаны практические рекомендации о роли информационного ресурса в управлении социально-экономическими системами. Проанализировано и систематизировано содержание понятия управления. Отмечено, что предприятия в условиях рынка рассматривают информацию в качестве ценного ресурса.
Ключевые слова: информация, социально-экономические системи, управление, объект, субъект управления, базы даных.

Sedikova I.A. INFORMATION AS RESOURCE MANAGEMENT OF SOCIO-ECONOMIC SYSTEMS
On the basis of theoretical generalization grounded methodological principles and on the practical value of an information resource in the management of socio-economic systems. Analyzed and systematized the concept of content management. Emphasized that the company in a market considered as a valuable information resource.
Keywords: information, the socio-economic systems, management, object management entity database.

Завантажити статтю (pdf)