АКТУАЛЬНІСТЬ ПРОЕКТНОГО ПІДХОДУ В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Онишкевич О.В.
асистент кафедри технологій управління
Інституту адміністрування та післядипломної освіти
Національного університету «Львівська політехніка»

Стаття присвячена вирішенням проблем в управлінні підприємствами за допомогою проектного підходу. Проведено дослідження з узагальнення підходів до визначення основних понять проектного менеджменту, також висвітлено поняття міжнародних стандартів у проектному менеджменті та роз’яснено особливості їхнього застосування. Проаналізовано різноманітні підходи в управлінні підприємствами.
Ключові слова: проект, управління проектами, проектний підхід, управління підприємствами.

Онишкевич А.В. АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТНОГО ПОДХОДА УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯМИ
Статья посвящена решению проблем в управлении предприятиями с помощью проектного подхода. Проведены исследования по обобщению подходов к определению основных понятий проектного менеджмента, также освещены понятие международных стандартов в проектном менеджменте и разъяснены особенности их применения. Проанализированы различные подходы управления предприятиями.
Ключевые слова: проект, управление проектами, проектный подход, управление предприятиями.

Onyshkevych O.V. THE URGENCY OF THE PROJECT APPROACH IN BUSINESS MANAGEMENT
The paper is dedicated to the solving of the issues in the business management by means of the project approach. The research on the generalization of the approaches to the definition of the project management basic concepts is conducts; likewise the concept of international standard in the project management and the peculiarities of their application are explained. The variety of approaches in the business management is analyzed.
Keywords: project, project management, project approach, business management.

Завантажити статтю (pdf)