ОЦІНКА ВПЛИВУ ПОКАЗНИКІВ НА ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ ПІДПРИЄМСТВ

Малишко Є.О.
кандидат економічних наук,
викладач кафедри фінансів
Харківського економічного університету імені Семена Кузнеця

У статті систематизовано підходи до трактування сутності поняття «фінансова стратегія» та виділено основні ознаки, що в повній мірі його конкретизує. Визначено перелік показників щодо оцінки фінансової стратегії підприємства. Побудована ієрархія оцінки фінансової стратегії підприємства. Запропоновано методичний підхід до оцінки фінансового результату підприємства.
Ключові слова: фінансова стратегія, фінансовий результат, коефіцієнти, показники, підприємство,ієрархія, методичний підхід.

Малышко Е.О. ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НА ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПРЕДПРИЯТИЙ
В статье систематизированы подходы к трактовке сущности понятия «финансовая стратегия» и выделены основные признаки, в полной мере его конкретизирует. Определён перечень показателей в оценке финансовой стратегии предприятия. Построена иерархия оценки финансовой стратегии предприятия. Предложен методический подход к оценке финансового результата предприятия.
Ключевые слова: финансовая стратегия, финансовый результат, коэффициенты, показатели, предприятие, иерархия, методический подход.

Malyshko E.O. ASSESSING THE IMPACT OF PERFORMANCE ON FINANCIAL RESULTS
Article systematic approach to the interpretation of the essence of the concept of "financial strategy" and highlights the main features that fully specifies it. The list of indicators to assess the financial strategy of the company. Built hierarchy of assessing the financial strategy. The methodical approach to the assessment of financial results.
Keywords: financial strategy, financial results, ratios, indicators, enterprise hierarchy, methodical approach.

Завантажити статтю (pdf)