АНАЛІЗ ФАКТОРІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ ПІДПРИЄМСТВ МОЛОКОПЕРЕРОБНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ

Іпполітова І.Я.
кандидат економічних наук,
доцент кафедри економіки підприємства та менеджменту
Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця
Романова А.В.
магістр
Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця

У статті доведено, що формування стратегічних конкурентних переваг є найважливішим моментом у досягненні підприємством сталої конкурентної позиції на ринку. Розглянуто відмінності у підходах щодо визначення категорій «конкурентні переваги підприємства», визначено відмінності між дефініціями «фактори забезпечення конкурентних переваг» та «джерела формування конкурентних переваг». Визначено, що вихід на нові молочні ринки збуту потребує дотримання вимог міжнародних стандартів, технічних нормативів та регламентів до виробництва молочної продукції, інноваційність процесів, розвиток внутрішніх ресурсів підприємства та ефективне управління інтелектуальним капіталом через формування ключових компетентностей підприємства.
Ключові слова: конкурентоспроможність, конкурентні переваги, фактори забезпечення конкурентних переваг, джерела формування конкурентних переваг, молокопереробна галузь.

Ипполитова И.Я., Романова А.В. АНАЛИЗ ФАКТОРОВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОНКУРЕНТНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ ПРЕДПРИЯТИЙ МОЛОКОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ОТРАСЛИ УКРАИНЫ
В статье доказано, что формирование стратегических конкурентных преимуществ является важнейшим моментом в достижении предприятием устойчивой конкурентной позиции на рынке. Были рассмотрены различия в подходах к определению категорий «конкурентные преимущества предприятия», определены различия между дефинициями «факторы обеспечения конкурентных преимуществ» и «источники формирования конкурентных преимуществ». Определено, что выход на новые молочные рынки сбыта требует соблюдения требований международных стандартов, технических нормативов и регламентов по производству молочной продукции, инновационность процессов, развитие внутренних ресурсов предприятия и эффективное управление интеллектуальным капиталом через формирование ключевых компетентностей предприятия.
Ключевые слова: конкурентоспособность, конкурентные преимущества, фактроры обеспечения конкурентных преимуществ, источники формирования конкурентных преимуществ, молокоперерабатывающая отрасль.

Ippolitova I.Ya., Romanova A.V. FACTOR ANALYSIS OF UKRAINE DAIRY INDUSTRY COMPETITIVE ADVANTAGE
In the article it has been proved that the formation of the strategic competitive advantages is the most important factor in achieving stability of the enterprise's competitive position in the market. The differences in the approaches to defining the categories of "competitive advantages of the enterprise" have been considered, the differences between the definitions of "competitive advantage provision factors" and "sources of competitive advantage formation" have been identified. It has been determined that expansion to new dairy markets requires compliance with the requirements of international standards, technical standards and the dairy products production regulations, processes innovation, the development of internal enterprise resources and the effective management of intellectual capital through the formation of the company key competences.
Keywords: competitiveness, competitive advantages, competitive advantage provision factors, sources of competitive advantage formation, dairy industry.

Завантажити статтю (pdf)