КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ТА КОНКУРЕНТНІ ПЕРЕВАГИ ПАТ «ВЕТРОПАК ГОСТОМЕЛЬСЬКИЙ СКЛОЗАВОД»

Єремейчук М.А.
магістр навчально-наукового інституту економіки,
оподаткування та митної справи
Університету державної фіскальної служби України

Розглядаються наукові підходи до визначення конкурентоспроможності. На прикладі ПАТ «Ветропак Гостомельський Склозавод» виділяються конкурентні переваги за допомогою SWOT – аналізу. Розраховується рівень інтенсивності конкуренції на вітчизняному ринку скловиробів.
Ключові слова: конкуренція; конкурентоспроможність; конкурентні переваги; інтенсивність конкуренції.

Еремейчук М.А. КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ И КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ОАО «ВЕТРОПАК ГОСТОМЕЛЬСКИЙ СТЕКЛОЗАВОД»
Рассматриваются научные подходы к определению конкурентоспособности. На примере ОАО «Ветропак Гостомельский Стеклозавод» выделяются конкурентные преимущества с помощью SWOT – анализа. Рассчитывается уровень интенсивности конкуренции на отечественном рынке стеклоизделий.
Ключевые слова: конкуренция; конкурентоспособность; конкурентные преимущества; интенсивность конкуренции.

Yeremeychuk M.А. COMPETITIVENESS AND COMPETITIYE ADVANTAGES OF JSC «VETROPACK GOSTOMEL GLASS»
Consider scientific approaches to determining competitiveness. For example, JSC "Vetropack Gostomel Glass" out competitive advantages by using SWOT – analysis. Calculate the intensity level of competition in the domestic market of glass.
Keywords: competition; competitiveness; competitive advantage; intensity of competition.

Завантажити статтю (pdf)