НАПРЯМИ ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ РЕАЛІЗАЦІЇ ЕКОЛОГІЧНИХ ЗАХОДІВ У СФЕРІ СВІТОВОЇ ТОРГІВЛІ

Цибуляк А.Г.
кандидат політичних наук, здобувач кафедри міжнародних фінансів
Інституту міжнародних відносин
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Стаття присвячена дослідженню напрямів формування механізму екологізації світової торгівлі. В якості основних взаємопов’язаних його ланок розглянуто міжнародні екологічні стандарти, регулятивну систему забезпечення торговельно-екологічного співробітництва, конкретні інструменти, що забезпечують фінансування екологічних ініціатив у цій сфері. Доведено, що суттєвою складовою загального механізму екологізації світової торгівлі є механізм регулювання її екологічних параметрів. Визначено конкретні інструменти реалізації фінансового механізму екологізації міжнародних торговельних відносин. Обгрунтовано систему заходів, необхідних для узгодження екологічних та торговельних пріоритетів розвитку світової економіки.
Ключові слова: екологізація, механізм екологізації, міжнародні екологічні стандарти, торговельно-економічне співробітництво, фінансовий механізм екологізації.

Цыбуляк А.Г. НАПРАВЛЕНИЯ ФОРМИРОВАНИЯ МЕХАНИЗМА РЕАЛИЗАЦИИ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ В СФЕРЕ МИРОВОЙ ТОРГОВЛИ
Статья посвящена исследованию направлений формирования механизма экологизации мировой торговли. В качестве основных взаимосвязанных звеньев рассмотрены международные экологические стандарты, регулятивная систему обеспечения торгово-экологического сотрудничества, конкретные инструменты, обеспечивающие финансирование экологических инициатив в этой сфере. Доказано, что существенной составляющей общего механизма экологизации мировой торговли является механизм регулирования ее экологических параметров. Определены конкретные инструменты реализации финансового механизма экологизации международных торговых отношений. Обоснованно систему мероприятий, необходимых для согласования экологических и торговых приоритетов развития мировой экономики.
Ключевые слова: экологизация, механизм экологизации, международные экологические стандарты, торгово-экономическое сотрудничество, финансовый механизм экологизации.

Tsybuliak A.G. DIRECTIONS OF IMPLEMENTATION MECHANISMS OF ECOLOGIC MEASURES IN THE WORLD TRADE AREA
The article investigates the directions of the mechanism formation for ecologization of the world trade. As the main interrelated parts it was investigated international environmental standards, regulatory system to ensure trade and environmental cooperation, particular tools, which provide funding for environmental initiatives in this area. It was proved that a significant component of the total ecologization world trade mechanism is the regulation mechanism of its ecologic parameters. It was determined specific instruments for implementing the financial mechanism of the international trade relations ecologization. It was substantiated the system of measures necessary to coordinate of ecological and trade priorities of the global economy development.
Keywords: ecologization, ecologization mechanism, international environmental standards, trade and environmental cooperation, financial mechanism of ecologization.

Завантажити статтю (pdf)