ЕКОНОМІЧНІ ПЕРЕТВОРЕННЯ В АГРАРНІЙ СФЕРІ ПІД ВПЛИВОМ ЗМІН КЛІМАТУ

Киризюк С.В.
кандидат економічних наук,
старший науковий співробітник
відділу економіки і політики аграрних перетворень
Інституту економіки та прогнозування НАН України

У статті узагальнено взаємозв’язки та перетворення в системі аграрної складової економіки під впливом змін клімату. Встановлено, що за умови збереження існуючих тенденцій викидів парникових газів переважатимуть негативні наслідки впливу змін клімату у сільському господарстві. При цьому, більш чутливими економічними параметрами агросистеми до змін клімату є світові ціни на агропродукцію, продуктивність, посівні площі та рівень виробництва, а менш чутливими – споживання та міжнародна торгівля. Також у дослідженні узагальнено глобальні та регіональні флуктуації економічних параметрів аграрної системи під впливом змін клімату до 2050 р.
Ключові слова: сільське господарство, модель, зміни клімату, урожайність, посівна площа, виробництво, споживання, міжнародна торгівля.

Киризюк С.В. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ В АГРАРНОЙ СФЕРЕ ПОД ВЛИЯНИЕМ ИЗМЕНЕНИЙ КЛИМАТА
В статье обобщено взаимосвязи и преобразования в системе аграрной составляющей экономики под влиянием изменений климата. Установлено, что при условии сохранения текущих тенденций выбросов парниковых газов будут преобладать негативные последствия изменений климата для сельского хозяйства. При этом, более чувствительными экономическими параметрами агросистемы к изменениям климата есть мировые цены на агропродукцию, продуктивность, посевная площадь и общий уровень производство, а менее чувствительными – уровень потребления и международная торговля. Также в исследовании обобщено глобальные и региональные флуктуации экономических параметров аграрной системы под воздействием изменений климата к 2050 г.
Ключевые слова: сельское хозяйство, модель, изменения климата, урожайность, посевная площадь, производство, потребление, международная торговля.

Kyryzuik S.V. ECONOMIC RESPONSES IN AGRICULTURE TO CLIMATE CHANGE EFFECTS
The paper summarizes the interdependences and shifts in the agrarian component of economy under the climate changes influence. Consider that within the conservation of the current tendency of GHG emissions there will be prevailed the negative effects on agriculture. Meanwhile, more flexible economic parameters of agriculture to climate change impact are world prices, yield, crop areas and production, and less ones are consumption and world trade. Also this investigation summarized the global and regional fluctuations of economic parameters of agriculture under the climate changes by 2050.
Keywords: agriculture, model, climate changes, yield, sown area, production, consumption, world trade.

Завантажити статтю (pdf)