СУТНІСТЬ ТА РОЛЬ КОНКУРЕНЦІЇ В РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ

Павлюк Т.І.
кандидат економічних наук, доцент,
доцент кафедри філософії та економічної теорії
Вінницького торговельно-економічного інституту
Київського національного торговельно-економічного університету

Стаття присвячена дослідженню теоретичних аспектів конкуренції та її ролі в умовах ринку. Проаналізовано основні підходи до методології дослідження конкуренції тa конкурентоспроможності. Розкрито основні види конкуренції в сучасних умовах. Визначено чинники які впливають на формування конкуренції. Прoаналiзoванo фактори, які найбільше впливають на конкуренцію в ринкових умовах.
Ключoвi слoва: ринок, конкуренція, змагання, конкурентоспроможність підприємств, механізми ринку.

Павлюк Т.И. СУТЬ ТА РОЛЬ КОНКУРЕНЦИИ В РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИИ
Статья посвящена исследованию теоретических аспектов конкуренции и ее роли в условиях рынка. Проанализированы основные подходы к методологии исследования конкуренции и конкурентоспособности. Раскрыты основные виды конкуренции в современных условиях. Определены факторы, влияющие на формирование конкуренции. Прoанализированo факторы, которые больше всего влияют на конкуренцию в рыночных условиях.
Ключевые слoва: рынок, конкуренция, соревнование, конкурентоспособность предприятий, механизмы рынка.

Pavliyuk T.І. THE ESSENCE AND ROLE OF COMPETITION IN A MARKET ECONOMY
In the article the theoretical aspects of competition and its role in the market. The approaches to the research methodology of competitiveness and competition. The main types of competition in modern conditions. Factors influencing the competition. Factors that have the greatest effect on competition in a market.
Keywords: market, competition, competition, competitive enterprise market mechanisms.

Завантажити статтю (pdf)