МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ АНАЛІЗУ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ СУТНОСТІ ДОМОГОСПОДАРСТВ

Городняк І.В.
кандидат соціологічних наук, доцент кафедри маркетингу
Львівського національного університету імені Івана Франка

У статті розглянуто домогосподарство як суб’єкт споживання та особливу мікрорівневу господарську систему. Розглянуто різноманітні підходи щодо визначення соціально-економічної сутності домогосподарства. Проаналізовано співвідношення функцій домогосподарства та сім’ї. Окреслено роль домогосподарств в сучасних соціально-економічних умовах.
Ключові слова: домогосподарство, сім’я, методологія, функції домогосподарства, ознаки домогосподарства, соціально-економічні умови.

Городняк И.В. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АНАЛИЗА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СУЩНОСТИ ДОМОХОЗЯЙСТВ
В статье рассмотрены домохозяйство как субъект потребления и особую микроуровневая хозяйственная система. Рассмотрены различные подходы к определению социально-экономической сущности домохозяйства. Проанализировано соотношение функций домохозяйства и семьи. Определены роль домохозяйств в современных социально-экономических условиях.
Ключевые слова: домохозяйство, семья, методология, функции домохозяйства, признаки домохозяйства, социально-экономические условия.

Gorodnyak І.V. METHODOLOGICAL BASES FOR ANALYZING THE SOCIO-ECONOMIC ESSENCE OF HOUSEHOLDS
In the article, the household is considered as a subject of consumption and the special micro level of the economic system. The various approaches to determine the socio-economic essence of households. Analyzed the functions of households and families. Outlined the role of households in the current socio-economic conditions.
Keywords: household, family, methodology, functions of household, signs of household, socio-economic conditions.

Завантажити статтю (pdf)