ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ПРОГНОЗУВАННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

Фальченко О.О.
кандидат економічних наук,
доцент кафедри економічного аналізу та обліку
Харківського національного технічного університету
«Харківський політехнічний університет»

Статтю присвячено актуальним проблемам теоретичних та методичних аспектів формування прогнозів фінансової звітності підприємств у сучасних умовах господарювання. Досліджено проблеми складання прогнозного балансу та звіту про фінансові результати для цілей стратегічного управління підприємством.
Ключові слова: прогнозування, фінансова звітність, баланс, звіт про фінансові результати, прогнозування прибутку.

Фальченко Е.А. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ
Статья посвящена актуальным проблемам теоретических и методических аспектов формирования прогнозов финансовой отчетности предприятий в современных условиях ведения хозяйства. Исследованы проблемы составления прогнозного баланса и отчета о финансовых результатах для целей стратегического управления предприятием.
Ключевые слова: прогнозирование, финансовая отчетность, баланс, отчет о финансовых результатах, прогнозирование прибыли.

Falchenko Е.A. THEORETICAL AND METHODICAL ASPECTS OF PROGNOSTICATION OF FINANCIAL REPORTING OF ENTERPRISES
This article is intended to contemplation of urgent problems of theoretical and methodological aspects of formation example of financial reporting in the current economic conditions. The problems compiling the forecast balance sheet and income statement for the purpose of strategic management.
Keywords: prognostication, financial reporting, balance, report on financial results, prognostication of income.

Завантажити статтю (pdf)