ФОРМУВАННЯ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ В ТОВАРИСТВІ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Салука І.Я.
кандидат економічних наук, в. о. доцента
Львівського національного аграрного університету

У статті розкрито значення та сутність статутного капіталу з правової та економічної позицій, розглянуто процедуру реєстрації товариств з обмеженою відповідальністю. Висвітлено необхідність відновлення на законодавчому рівні мінімального розміру статутного капіталу як одного із джерел утворення господарських засобів та гарантування прав кредиторів.
Ключові слова: статутний капітал, формування капіталу, товариство з обмеженою відповідальністю, ресурси, оцінка.

Салука И.Я. ФОРМИРОВАНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА В ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
В статье раскрыты значение и сущность уставного капитала с правовой и экономической позиций, рассмотрена процедура регистрации обществ с ограниченной ответственностью. Отражена необходимость возобновления на законодательном уровне минимального размера уставного капитала как одного из источников образования хозяйственных средств и гарантирования прав кредиторов.
Ключевые слова: уставной капитал, формирование капитала, общество с ограниченной ответственностью, ресурсы, оценка.

Saluka I.Ya. FORMING OF THE CHARTERED CAPITAL IS IN THE COMPANY LIMITED LIABILITY
In the article disclosed the meaning and essence of the authorized capital of the legal and economic positions, considered the procedure for registration of Limited Liability Company. Covered the need for restoration at the legislative level of minimum size authorized capital as one of the sources of formations the household products and ensure the rights of creditors.
Keywords: share capital, capital formation, Limited Liability Company, resources and evaluation.

Завантажити статтю (pdf)