ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ І АУДИТУ ПРАЦІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Мардус Н.Ю.
кандидат економічних наук,
доцент кафедри економічного аналізу та обліку
Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»

Селюков Д.Л.
студент
Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»

Статтю присвячено актуальним питанням організації обліку і аудиту праці і заробітної плати на вітчизняних підприємствах. Визначено поняття наведених термінів, досліджено нормативну базу з регулювання праці і заробітної плати в Україні, розглянуто особливості організації бухгалтерського і податкового обліку праці і заробітної плати на підприємстві та розроблено заходи щодо оптимізації обліку і аудиту праці і заробітної плати з метою ефективного функціонування підприємства.
Ключові слова: праця, заробітна плата, бухгалтерський облік, податковий облік, тарифна система.

Мардус Н.Ю., Селюков Д.Л. ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА И АУДИТА ТРУДА И ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ НА ПРЕДПРИЯТИИ
Статья посвящена актуальным вопросам организации учета и аудита труда и заработной платы на отечественных предприятиях. Определены понятия приведенных терминов, исследована нормативная база по регулированию труда и заработной платы в Украине, рассмотрены особенности организации бухгалтерского и налогового учета труда и заработной платы на предприятии и разработаны мероприятия по оптимизации учета и аудита труда и заработной платы с целью эффективного функционирования предприятия.
Ключевые слова: труд, заработная плата, бухгалтерский учет, налоговый учет, тарифная система.

Mardus N.Yu., Selyukov D.L. FEATURES OF ACCOUNTING AND AUDIT WORK AND SALARY AT THE ENTERPRISE
The article is devoted to topical issues of accounting and audit work and wages for domestic enterprises. The concept of these terms, explored the regulatory framework of regulation of labor and wages in Ukraine, the peculiarities of accounting and taxation of labor and wages in the company and developed measures to optimize the accounting and auditing work and wages for the effective operation of the business.
Keywords: labor, wages, accounting, tax accounting, tariff system.

Завантажити статтю (pdf)