АНАЛІЗ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ

Черничко Т.В.
доктор економічних наук,
професор кафедри фінансів
Мукачівського державного університету

Кізман Є.І.
магістр кафедри фінансів
Мукачівського державного університету

Статтю присвячено актуальним питанням визначення тенденцій розвитку підприємств України. Особливу увагу приділено оцінці динаміки фінансових результатів діяльності українських підприємств за період 2009–2016 рр. Визначено, що прибуток підприємств є одним із вагомих елементів поповнення доходів бюджетів різних рівнів та прискорення динаміки економічного розвитку країни загалом.
Ключові слова: економічна діяльність, фінансовий результат, прибуток, збиток, економічний розвиток.

Черничко Т.В., Кизман Е.И. АНАЛИЗ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ УКРАИНЫ
Статья посвящена актуальным вопросам развития предприятий Украины. Особое внимание уделено оценке динамики финансовых результатов деятельности украинских предприятий за период 2009–2016 гг. Определено, что прибыль предприятий является одним из весомых элементов пополнения доходов бюджетов различных уровней и ускорения динамики экономического развития страны в целом.
Ключевые слова: экономическая деятельность, финансовый результат, прибыль, убыток, экономическое развитие.

Chernytchko T.V., Kiesmann E.I. ANALYSIS OF FINANCIAL RESULTS OF ACTIVITY OF ENTERPRISES OF UKRAINE
This article is devoted to the urgent issues problems determining tendencies of development of enterprises in Ukraine. Special attention is paid to the assessment of the dynamics of the financial results of Ukrainian enterprises` activities during the 2009-2016. It has been determined that the profit tax is one of the important elements to replenish revenue budgets of different levels and accelerating dynamics of economic development in general.
Keywords: economic activities, financial result, profit, loss, economic development.

Завантажити статтю (pdf)