МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ФІНАНСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Демченко О.П.
кандидат економічних наук,
Вінницький торговельно-економічного інституту
Київського національного торговельно-економічного університету

У статті проведено оцінку рівня диверсифікованості портфеля фінансування наукових досліджень і розробок у секторі вищої освіти України. Виявлено основні перспективні джерела фінансування інноваційної діяльності зарубіжних ВНЗ. Здійснено порівняння обсягів фінансування інноваційної діяльності вітчизняних та зарубіжних закладів вищої освіти з різних джерел. Визначено напрями вдосконалення фінансового забезпечення інноваційної діяльності вітчизняних ВНЗ.
Ключові слова: диверсифікація джерел фінансування, інноваційна діяльність вищих навчальних закладів, комерціалізація наукових досліджень і розробок вищих навчальних закладів, інноваційна співпраця, міжнародні фінансові відносини у сфері вищої освіти.

Демченко О.П. МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
В статье проведена оценка уровня диверсификации портфеля научных исследований и разработок в секторе высшего образования Украины. Выявлены основные перспективные источники финансирования инновационной деятельности зарубежных вузов. Проведено сравнение объемов финансирования инновационной деятельности отечественных и зарубежных высших учебных заведений из разных источников. Определены направления совершенствования финансового обеспечения инновационной деятельности отечественных вузов.
Ключевые слова: диверсификация источников финансирования, инновационная деятельность вузов, коммерциализация научных исследований и разработок вузов, инновационное сотрудничество, международные финансовые отношения в сфере высшего образования.

Demchenko O.P. INTERNATIONAL EXPERIENCE OF INNOVATION ACTIVITY FINANCING IN THE HIGHER EDUCATION SPHERE
This article provides an assessment of diversification level of funding the scientific research and development portfolio in the higher education sector of Ukraine. There have been discovered the basic promising sources of innovation activity financing of foreign universities. The comparison in funding the innovative activities of domestic and foreign institutions of higher education from various sources have been completed. There have also been outlined the ways of improving the financial security of domestic innovation activity of the universities.
Keywords: diversification of funding sources, innovation activity of universities, commercialization of scientific researches and developments of universities, innovation cooperation, international financial relations in the higher education sphere.

Завантажити статтю (pdf)