СОЦІАЛЬНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО В КОНТЕКСТІ ВИКЛИКІВ ДОВГОТРИВАЛОГО БЕЗРОБІТТЯ В УКРАЇНІ

Звонар В.П.
кандидат економічних наук, старший науковий співробітник
Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи
Національної академії наук України

У статті на основі міжнародного досвіду та із застосуванням кейс-методу виокремлено й обґрунтовано основні напрями, за якими соціальне підприємництво в Україні може використовуватися як інструмент реагування на виклики, пов’язані із довготривалим безробіттям. Додатково сформульовано економіко-організаційні засади активізації соціального підприємництва у цьому контексті.
Ключові слова: соціальне підприємство, довготривале безробіття, ініціатива, профілактика, подолання, заходи.

Звонарь В.П. СОЦИАЛЬНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО В КОНТЕКСТЕ ВЫЗОВОВ ДОЛГОСРОЧНОЙ БЕЗРАБОТИЦЫ В УКРАИНЕ
В статье на основе международного опыта и с применением кейс-метода сформулированы и обоснованы основные направления потенциального использования социального предпринимательства в качестве инструмента реагирования на вызовы, связанные с долгосрочной безработицей в Украине. Также определены экономико-организационные основы активизации социального предпринимательства в этом контексте.
Ключевые слова: социальное предприятие, долгосрочная безработица, инициатива, профилактика, преодоление, мероприятия.

Zvonar V.P. SOCIAL ENTREPRENEURSHIP AS A TOOL TO RESPOND TO CHALLENGES OF LONG-TERM UNEMPLOYMENT IN UKRAINE
The relevant international experience being duly considered, the paper puts forward and reasons the main directions of the potential use of social entrepreneurship as a tool for responding to the challenges of long-term unemployment in Ukraine. The case-method are exploit as principal herein. The necessary economic and organizational measures for enhancing of social entrepreneurship in this respect are identified as well.
Keywords: social enterprise, long-term unemployment, initiative, prevention, overcoming, measures.

Завантажити статтю (pdf)